Julkaisuja

Väitöskirjoja

Mickelsson, R. 2023. Lessons Learned from Horses : Three Pedagogical Interventions Promoting Well-being of Students with Special Educational Needs. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.


Pro Gradu-töitä

Jokiniemi Tiina 2016. Tallilla ei vaan voi räjähtää – Sosiaalipedagoginen hevostoiminta lasten ja nuorten kokemuksissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus.

Kämäräinen, A. 2014. Kuuleeko kukaan? Asiakaslähtöisyyden toteutuminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa asiakkaan näkökulmasta.
Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

Mustonen Laura 2008. ”Oletko katsonut hevosta silmiin?” Sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos Hämeenlinna. Pro gradu –tutkielma

Orava Jenna 2010. SOSIAALIPEDAGOGISEN HEVOSTOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT JA TOTEUTUS hevostoiminnan ohjaajien kuvaamana. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma.

Rönkkö Mia. 2017. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA ”Nelijalkainen kuntouttaja nostaa arjen helmet esiin” Sosiaalityön Pro gradu -tutkimus, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Saastamoinen Katri 2007. SOSIAALIPEDAGOGISEN HEVOSTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET PSYKOSOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESSA Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipedagogiikka. Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos.

Tirkkonen S, 2018. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20180421/urn_nbn_fi_uef-20180421.pdf Lasten ja nuorten toimintavalmiuksien vahvistaminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Pro gradu, Sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto.


AMK-opinnäytetöitä

Alasaari, J.&  Ala-Nissilä, H. 2010. Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena. Vaasan ammattikorkeakoulu.

Arponen, Marjaana. 2012. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA ASIAKKAIDEN KOKEMANA. Savonia Ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma.

Arvio Milla  ja Sanna Jääskeläinen 2018. RATSASTUSTERAPIA, SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA JA ERITYISRATSASTUS TEITTILÄN TALLILLA. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma. XAMK.

Haapiainen, S. 2010. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena.Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Itä, Pieksämäki.

Heinonen Julia & Sanni Katila 2019. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysala, Vaasan ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Heinämäki Juulia 2018. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hyödyt tutkimusten valossa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus,  Opinnäytetyö SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi (AMK)

Honkapohja Anna-Mari & Hanna Kosonen 2014. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA VARHAISKASVATUSIKÄISEN LAPSEN KOKEMANA. Opinnäytetyö Sosiaaliala, MAMK

Huuskonen Noora & Anna Oikarinen 2019. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perheen arjen tukena. Sosionomi opinnäytetyö, Laurea ammattikorkeakoulu.

Kaasalainen Elisa 2010. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorisotyössä. Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö.

Kattilakoski Anni-Maria 2016. Toimijoiden näkemyksiä hevostoiminnan toteuttamisesta, kehittämisestä sekä mahdollisuuksista nuorten tukimuotona. Sosiaalityön Pro gradu-tutkielma, Lapin yliopisto Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana nuorten sosiaalipalveluita

Kotinoja Anna-Kaisa 2014.  Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan nykytilanne Forssan seutukynnassa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, Hämeen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Kuusisto Heini 2021. Suomenhevosen käyttö terapiatyössä ja hevosavusteisessa toiminnassa. Hevostalous, Hämeen ammattikorkeakoulu. 

Kämäräinen Anu 2014. KUULEEKO KUKAAN? Asiakaslähtöisyyden toteutuminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Laatinen Saara 2014. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA. CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma.

Launonen Paula, Säärelä Markus 2022. Tallin henki : etnografia hyvinvointia tukevista elementeistä eläinavusteisessa toiminnassa. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma, Lapin AMK

Lauronen Essi 2010. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA osana ADHD-lapsen kuntoutusta. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaalikasvatus, Savonian ammattikorkeakoulu. 

Leppälahti Pia, Nina Nicol, Heidi Rietz-Korpela, Heidi Svanström . 2017. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA – Opas sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma.

Lätti Eeva 2007. HEVOSTOIMINTA SOSIAALIPEDAGOGISENA TYÖMENETELMÄNÄ. KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU. Sosiaalialan koulutusohjelma.

Malin Katri 2011. HYVINVOINTIA HEVOSISTA Sosiaalipedagoginen hevostoiminta nuorten hoitotyön tukena. LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Sosiaali- ja terveysala, Hoitotyö, Sairaanhoitaja. Opinnäytetyö.

Nenonen Susanna 2018. OPINNOLLINEN KUNTOUTUS MIELENTERVEYDEN TUKENA Kuinka hevosten käyttö tukee muutos- ja oppimisprosessia? Opinnäytetyö Sosionomi, XAMK. 

Paronen Sanna 2016. Mielenhallinnan ohjastaminen – hevostoiminta erityisnuorten hoidon ja kasvatuksen tukena lastensuojelussa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö.

Saarikoski Virva 2018. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten työpajatoiminnassa: Elämänhallintaa kuntouttavan työpajatoiminnan avulla. Opinnäytetyö Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala Sosionomi.

Sarka Nora 2014. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa. Miten nuoret näkevät ja kokevat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan. Hämeen ammattikorkeakoulu. 

Somppi Emmi 2021. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta aikuissosiaalityössä : sosiaalitoimen henkilöstön näkökulmia. Turun ammattikorkeakoulu.

Suikka, Sara. 2018. HEVOSVOIMAA LASTENSUOJELUUN Sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelussa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Tarvonen, Katri 2011. SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA – yrittäjien näkemyksiä laadukkaasta sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Opinnäytetyö (AMK), Sosiaalialan koulutusohjelma, Turun AMK.

Översti Henna ja Marika Hollanti. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan merkitys syömishäiriöön sairastuneille. LuoNa-hanke ja Green Care –toiminta.  Centria-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö.