Blogi

8.10.2019 Maija Lipponen

Alkuperäinen teksti julkaistu Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen blogissa. Kirjoittaja Maija Lipponen toimii Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen puheenjohtajana ja työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksen HyvinVoi-hankkeessa.

Tekstiä varten haastateltu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Jaana Aarniota.


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta julkisen sektorin palvelutarjonnassa


Luonto- ja eläinavusteisten palveluiden kirjo Suomessa on suurta. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole erillinen palvelu tai menetelmä, vaan se on palvelun tuottamisen orientaatio tai työote. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajalla on ymmärrys yhteisön ja hevosen merkityksestä hyvinvoinnin tuottamisessa sekä miten niitä voidaan soveltaa asiakkaiden tavoitteisiin vastaamiseksi. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta nojaa vahvasti siihen ammatillisuuteen ja pohjakoulutukseen, joka ohjaajalla on: sosiaalialan ammattilainen voi tuottaa sosiaalipalvelua, terapeutti terapiaa ja opettaja oppimiseen tai kasvatukseen liittyviä palveluita. Yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kesken voidaan myös tuottaa monenlaisia palveluita, joiden ohjaamiseen ei yhden ammattilaisen osaaminen riitä. Esimerkiksi talliyrittäjän ja sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaajan yhteistyö voi tavoittaa suuren määrän lapsia ja nuoria, joille mahdollistetaan turvallinen kasvuympäristö harrastuspaikassa. Tällöin hevostoiminnan näkökulma on vahvasti ennaltaehkäisevä.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat lakisääteisten palveluiden lisäksi tarjota muita tarpeelliseksi katsomiaan palveluja asiakkailleen. Lakisääteisiin palveluihin vaaditaan pääsääntöisesti sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus (tai yhteistyö näiden alojen ammattilaisten kanssa) ja niitä ohjaavat monenlaiset lait ja säädökset. Esimerkiksi ”sosiaalinen kuntoutus” tai ”päivätoiminta” termeinä määrittävät palvelun sosiaalipalveluksi tuoden siihen myös sosiaalipalveluiden vaatimukset. Yksityisen palveluntuottajan toteuttama sosiaalipalvelu on sosiaalihuollon rekisteriin ilmoitettava yksityinen sosiaalipalvelu, jolloin sen tuottajalla tulee olla sote-alan koulutus ja toiminnan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaiset edellytykset:

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), jonka 5 §:n 3 momentissa säädetään vastuuhenkilöstä. Vastuuhenkilön kelpoisuudesta säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a §:ssä kolmannessa momentissa:

Sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisissa johtotehtävissä voi toimia sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito.

Sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 9 §:ssä.

Muissa asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Vakiintuneen valvontakäytännön mukaan korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan vähintään alempaa yliopistollista tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa (AMK). Alan tuntemuksen eli riittävän työkokemuksen katsotaan voineen muodostua noin kolmen vuoden työskentelyllä. Riittävä johtamistaito edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Katso lisää Valviran sivulla.

On huomattava, että ilmoitettavan sosiaalipalvelun tulee olla sosiaalihuoltolain mukainen palvelu; esimerkiksi ”sosiaalipedagoginen hevostoiminta” ei ole sosiaalipalvelu, joten sillä nimellä tehtyä ilmoitusta ei hyväksytä. Sen sijaan ”lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito” tai ”sosiaalinen kuntoutus”, jossa käytetään sosiaalipedagogista hevostoimintaa orientaationa, on yksityinen sosiaalipalvelu ja voidaan rekisteröidä.

Yksityisiä sosiaalipalveluita säätelee sosiaalihuoltolaki. Ympärivuorokautisille palveluille haetaan lupaa aluehallintovirastosta, eikä palvelua saa aloittaa ennen kuin lupahakemus on hyväksytty AVI:ssa. Muista kuin ympärivuorokautista hoivaa tarjoavista yksityisistä sosiaalipalveluista tehdään ilmoitus omaan kuntaan tai sote-alueelle ja palvelun voi aloittaa, kun ilmoitus on tehty ja kunta on hyväksynyt palvelukokonaisuuden. Kunnasta tai kuntayhtymästä ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelusta menee lausunnon kanssa aluehallintovirastoon käsiteltäväksi. Mikäli ilmoitus hyväksytään aluehallintovirastossa, palvelu rekisteröidään Valveri-rekisteriin, joka on aluehallintovirastojen ja Valviran yhteinen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteri.

Aluehallintovirastot noudattavat palveluntuottamiselle laissa asetettuja kriteereitä ilmoituksia käsitellessään. Yksityisen sosiaalipalvelun vastuuhenkilön pätevyysvaatimus saattaa kuulostaa kohtuuttomalta pienen yrityksen ollessa kyseessä. Jokainen ilmoitus käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti ja tarkastellaan esimerkiksi palveluntuottajan pätevyyttä suhteessa annettuun sosiaalipalveluun. Esimerkiksi pienten kotipalveluyritysten vastuuhenkilöiksi on hyväksytty lähihoitaja-yrittäjiä, joilla ei ole esimieskokemusta eikä koulutusta. Johtamiskoulutusta on edellytetty vasta kotipalveluyrityksen kasvaessa. 

Jo palvelua suunnitellessa kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä omaan kuntaan tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään lisäohjeiden saamiseksi. Myös aluehallintovirastosta kannattaa kysyä ohjeita kirjallisena sekä tiedustella aikaisempia päätöksiä vastaavista palveluista ennen ilmoituksen jättämistä. Luontoperustaiset sosiaalipalvelut - esimerkiksi päivätoiminta maatilalla - ovat niin uudenlaisia palveluja, että usein on hyvä varmistaa, että viranomaiset tietävät, millaisesta palvelusta on kysymys. Sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia tietyin edellytyksin, joista yksi on palvelun rekisteröinti sosiaalihuollon rekisteriin. Lisätietoa arvonlisäverottomuudesta saa verottajalta. Mikäli aluehallintovirasto ei hyväksy kunnan puoltamaa ilmoitusta yksityisestä sosiaalipalvelusta, päätöksestä voi valittaa kun siihen on perusteet.

Lakisääteisten palveluiden lisäksi sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja voi tuottaa palveluita virkistys- ja hyvinvointinäkökulmasta tai harrasteena itse maksaville asiakkaille. Yleensä näissä palveluissa ajatellaan olevan mukana myös vahva ennaltaehkäisyn näkökulma. Virkistävä ja hyvinvointia tukeva hevostoiminta, johon ei sisälly mitään hoidollista, voidaan katsoa kotipalvelun tukipalveluiksi (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 19 §), joiden avulla tuetaan sosiaalista kanssakäymistä. Näin ollen esimerkiksi ryhmätoimintaa voidaan tarjota muulla kuin päivätoiminnan nimellä - esimerkiksi virkistävä toiminta hevostallilla - kotipalvelun tukipalveluna ilman hoidollisia tai lääkinnällisiä toimenpiteitä eli silloin, kun asiakkaat pärjäävät toiminnassa oman toimintakykynsä puitteissa.

Kotipalvelun tukipalvelut rekisteröidään kunnan tai kuntayhtymän tukipalvelurekisteriin, jolloin arvonlisäverottomuuden edellytys rekisteröinnin osalta täyttyy. Koulutusvaatimukset tukipalveluille asettaa kunta ja ne ovat usein matalampia kuin yksityisen sosiaalipalvelun tuottajalla. Esimerkiksi Siun sote on laatinut ohjeen kotipalvelun tukipalveluiden tuottajien koulutusvaatimuksista. Joissain kunnissa koulutusvaatimusta ei välttämättä ole lainkaan, vaan kunnan toimesta tarkastetaan vain toimitilat. Myös pelastusviranomainen saattaa asettaa vaatimuksia tilojen suhteen. Palvelun käyttäjä maksaa palvelun itse ellei siihen ole käytössä kunnan palveluseteliä.

Kuntien tai sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymien palvelusetelit ja maksusitoumukset mahdollistavat palveluiden hankkimisen julkisen sektorin asiakkaille alueen yrittäjiltä. Palvelusetelit eivät ole vielä kovin yleisesti käytössä Green Care -tyyppisille palveluille, mutta esimerkiksi Soiten alueella on otettu käyttön palveluseteli Green Care –työtoimintaan.

Palveluseteleitä ja maksusitoumuksia on eri alueilla käytössä eri palveluihin, joten omasta kunnasta tai sote-alueelta voi tiedustella, millaisiin palveluihin palvelusetelit ovat käytössä ja voiko niitä soveltaa hevosavusteisiin palveluihin. Palvelusetelipalveluntuottajaksi rekisteröidytään omaan kuntaan tai soteen, joka asettaa kriteerit palveluntuottajalle. Maksusitoumuksia voidaan kirjoittaa esimerkiksi lastensuojelussa harrastetoimintaan, jolloin palveluntuottajalle ei välttämättä ole erillisiä koulutusvaatimuksia. Raportointia lähettävälle taholle voidaan edellyttää.

Kunnat ja sote-alueet myös kilpailuttavat tiettyjä kuntoutus- ja terapiapalveluita ja tarjouskilvoissa saatetaan erikseen mainita haettavan luonto- ja eläinavusteisia kuntoutus- ja terapiapalveluita. Lisäksi erilaiset henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeet, sosiaalisen kuntoutuksen hankkeet ja erilaiset kehittämishankkeet ovat kokeilleet hankkia asiakkailleen hevosavusteisia palveluja. Henkilökohtaisen budjetoinnin toteutuessa ideaalitilanteessa asiakas valitsee itse ilman palveluvalikoimaa ne palvelut, jotka edistävät eniten hänen hyvinvointiaan. Hankekokeiluista saa tietoa oman kunnan tai sote-alueen edustajilta. Hankekokeilujen aikana kannattaa jo miettiä palvelun jatkuvuutta hankerahoituksen päättymisen jälkeen, jotta kokeilu on yrittäjän näkökulmasta kannattavaa.

Palveluita voidaan tuottaa ja markkinoida tietysti myös suoraan ostavalle taholle. Palvelu on tällöin Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) piirissä. Näistä palveluista yritystoiminnassa maksetaan arvonlisäveroa. Usein verollisuus ei ole kuitenkaan este palvelun hankkimiselle ostajan näkökulmasta, jos sen tarve ja vaikuttavuus on muuten perusteltu. Yrittäjän kannattaakin kehittää markkinointi- ja vaikuttavuusosaamistaan sekä etsiä aktiivisesti yhteistyöverkostoja, jolloin myös muita kuin tässä tekstissä mainittuja rahoitusmuotoja voi löytyä.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tuotteistamisessa oleellista on siis kirkastaa palvelun kohderyhmä eli käyttäjä sekä tilaaja ja maksaja. Palvelu rakennetaan palveluntuottajan ammattitaustasta käsin ja nimetään siten, että palvelu on sen lain piirissä, johon se kuuluu.


Lisätietoja

Vero.fi: yksityisten sosiaalipalveluiden verotuksesta https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Aluehallintovirasto: ilmoituksenvarainen toiminta https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut/ilmoituksenvarainen-toiminta

Aluehallintovirasto: ohjeet ja lomakkeen täyttöohje https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21m8i_fi_ilmoituksenvaraista_toimintaa_koskevat_ohjeet_ja_ilmoituksen_tayttoohje.pdf

Maatilapäivätoiminnan järjestämisestä https://paivafarmilla.wordpress.com/

Maatilatoiminnan toteutusvaihtoehtoja https://hyvinvointiamaatilalta.files.wordpress.com/2018/03/ikaantyvien_hyvinvointia_tukeva_maatilapaivatoiminta.pdf?fbclid=IwAR1vV7HobcAbT7hDE6yLmpkQlDl9P9BTAGzvOSyLYIQXInsLKlGSbjRJMQk

Kuluttajaturvallisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920HEVOSTOIMINNAN LAATU

Maija Lipponen 2.9.2019

Yhdistyksessämme puuttuu toistaiseksi laadunhallintajärjestelmä. Sitä on vuosien saatossa puhuttu moneen kertaan ja luonnoksiakin on tehty. Viime vuonna hallitus selvitti mahdollisuuksia hyödyntää käytössä olevia laadunhallintajärjestelmiä. Esimerkiksi Green Care Finlandilla on palveluntuottajille suunnattu Green Care -laatutyökirja, jonka täyttäminen on yksi edellytys myös LuontoHoiva- tai LuontoVoima-laatumerkin saamiselle. Työkirja on hyvä ja kattava, ja olisi synergiaa että mahdollisesti sama palveluntuottaja voisi yhdellä laatutyökirjan täyttämisellä dokumentoida toimintansa laatua ja vaikuttavuutta eri tahoille. 

Kuitenkin laatutyökirjan hyödyntäminen (mm. muokkaaminen SPHT-yhdistyksen tarkoituksiin sopivaksi) on oma prosessinsa käyttöoikeuksineen, joten päädyimme tänä vuonna hallituksen parissa siihen, että tehdään kuitenkin hevostoiminalle oma laatukäsikirjansa. Lisäksi nyt jos koskaan on aika saattaa laatujärjestelmä kuntoon, sillä Kuntoutussäätiön hanke Eläinavusteiset interventiot kokoaa myös yleistajuista laatua käsittelevää teosta julkaistavaksi Kelan raporttisarjaan. Olemme käyneet hankehenkilöstön kanssa keskustelua yhteistyöstä laatuasioissa ja tarkoitus nyt on, että Kelan julkaisussa esitellään ja jäsennetään suomalaista eläinavusteista työtä ja sen lisäksi viitataan yhdistysten/toimijoiden omiin laatuperiaatteisiin. Nyt on siis hyvä aika saattaa tämä asia ajantasalle!

Laatujärjestelmän rakentamista ollaan hallituksessa puntaroitu myös monesta näkökulmasta ja vertailtu erilaisia pohjia laatukäsikirjaksi. Pohjaksi valikoitui Eeva Lätin vuonna 2011 SPHT-täydennyskoulutuksessa projektityönä tekemä Laatukenkä-malli, joka perustuu pääosin ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristöön sekä Stakesin ohjeeseen laatukriteeristöjen tekijöille ja käyttäjille. Lisäksi huomioidaan yhdistyksen laatukäsikirjaluonnos vuodelta 2014 sekä jäsenistöltä viime vuoden puolella kysytyt ehdotukset.

SPHT-laatutyökirja on tarkoitettu palvelun laadunhallinnan työkaluksi ja toisaalta dokumentiksi, jonka avulla on mahdollista osoittaa asiakkaalle, millä periaatteilla sosiaalipedagogista hevostoimintaa tuotetaan sekä miten sen vaikuttavuutta arvioidaan ja laatua hallitaan. Palvelun laatu ja vaikuttavuuden arviointi kulkevat käsikädessä: sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteen tulee olla asiakkaan tai hänen lähettävän tahon kanssa sovittu mitattava muutos, johon hevostoiminnan avulla pyritään. Muutostavoitteeseen pääsemiseksi tulee avata, miten/millä menetelmillä muutokset saadaan aikaan sekä millainen työmalli ja yhteistyöverkosto vaaditaan muutosten aikaansaamiseksi. Tästä muodostuu palvelun vaikuttavuusmalli. SPHT-laatutyökirja keskittyy hevostoiminnalle ominaisten piirteiden tarkasteluun, ja se on tarkoitettu kehittämisen ja laadunhallinnan apuvälineeksi.

Maija Lipponen ja Teea Ekola muokkaavat laatutyökirjan ehdotuksen hallitukselle, joka päättää sitten jatkosta sekä kuinka laatutyötä jäsenistölle esitellään. Maijaan ja Teeaan voi olla yhteydessä, jos laatutyökirjan tekemiseen osallistuminen kiinnostaa tai haluat tuoda laatutyökirjassa erityisesti huomioitavia asioita esille. Ajatus on, että laatutyökirjan täyttäminen ja siihen perehtyminen olisi yksi edellytys SPHT-ohjaajanimikkeen saamiselle jatkossa. Mitä ajatuksia tämä herättää?

VAIKUTUKSIA VAI VAIKUTTAVUUTTA?

Seija Okulov, projektitutkija           19.4.2019
Olen ollut nyt noin vuoden projektitehtävissä sellaisen projektin kimpussa, missä kehitetään sosiaalityön vaikuttavuutta https://www.isonet.fi/iso-sos-hanke . Vaikuttavuus on tärkeä osa työtä tällä hetkellä muuallakin kuin sosiaalityössä. Ketäpä ei kiinnostaisi, saako oma työ jotain aikaan ja ennen kaikkea onko siitä hyötyä sille, joka sitä tarpeeseensa haluaa.

Kun puhutaan vaikuttavuudesta, käydään aina keskustelu siitä, onko kyse todellakin vaikuttavuudesta vai vain vaikutuksista. Vaikuttavuudesta voidaan sanoa jotain vasta pitemmän ajan kuluttua, vaikutukset voivat näkyä hyvinkin pian ja liittyä yksittäisiin toimenpiteisiin. Vaikuttavuus on pysyvämpää kuin vaikutukset. Olisikin tärkeää erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Sosiaalialan palveluissa vaikuttavuus on hyvin vaikeasti osoitettava asia, koska palvelutapahtumassa on mukana samanaikaisesti monia eri tekijöitä; mikä niistä on se joka saa aikaa toivotut vaikutukset ja kuinka pitkään ne kestävät.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta kulkee tämänkin ISO SOS -projektin imussa. Aikuissosiaalityö kokeili Etelä-Savossa eläin- ja hevosavusteista ryhmätoimintaa. Ryhmä oli pieni ja tätä kirjoittaessa se on vielä kesken, joten loppuarviota toiminnan vaikutuksista ei vielä voi tehdä. Kuitenkin jo nyt siitä on ollut selkeää apua ryhmään osallistuneille; ryhmä on nuorten aikuisten ryhmä ja sinä on vain viisi osallistujaa. Ryhmän vetäjien kokemus on ollut, että hevosten kanssa toimittaessa keskustelu sujuu rennommin ja luontevammin kuin toimistoympäristössä. Sosiaalityössä tällä on iso merkitys, koska näin päästään lähemmäs asiakasta. Lisäksi hevosilla on aivan omanlaatuinen parantava energia, mikä on koettu myös tässä ryhmässä.

Sosiaalityön vaikuttavuuden osoittamiseksi ollaan parhaillaan rakentamassa uutta tietopohjaa ja teoreettista perustaa. Siinä on huomioitu juurikin se, että toimenpiteiden tulos riippuu siitä, missä kontekstissa (asiayhteydessä) niitä tehdään, ketkä sitä tekevät, mikä on toiminnan sisältö, millä mekanismeilla (tavoilla) asia toteutetaan ja mitkä ovat tulokset. Näiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyy erilaisia lopputuloksia eri tilanteissa. Tämä ns. KAIMER-teoriakehikko (Kontext - Aktör- Insatser- Mekanismer – Resultat) soveltuu myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikutusten arviointiin ja antaa mahdollisuuden selittää, miksi toiminnan tulokset ovat erilaisia eri aikaan ja eri ympäristössä, vaikka kohderyhmä olisi sama. Aina kun KAIMER-kehikossa joku tekijä muuttuu, muuttuu myös lopputulos.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteet sopivat täydellisesti aikuissosiaalityön tavoitteisiin. Sosiaalityö tarvitsee toimintamuotoja, jotka tuovat sen ulos toimistoista sinne missä asiakkaiden arki on. Jos KAIMER- kehikolla tehtävä vaikutusten arviointi toimisi hevostoiminnan palveluissa, löytyisi tätä kautta perustelu käyttää sitä myös aikuissosiaalityön asiakasryhmille.


Sitä hymyä en unohda…

Sanna Nyman, kuraattori, 4.3.2019Olen työskennellyt nelisen vuotta Sotkamon perusopetuksen koulukuraattorina. Koko tämän ajan olen saanut tehdä yhteistyötä nuorisotyön ja paikallisen luontohyvinvointikeskus Tyynelän kanssa. Olen kerännyt useamman kerran yhteen pienen ryhmän tyttöjä, joille kunnan nuoriso-ohjaaja ja Tyynelän Heidi-ohjaaja ovat räätälöineet muutaman tapaamisen verran mukavaa, mutta tavoitteellista tekemistä Tyynelässä. Joillekin näille tapaamisille olen päässyt osallistumaan itsekin ja on ollut ilo huomata miten koulussa ujot, hiljaiset ja vetäytyvät tytöt ovat hevosten kanssa puuhatessaan tulleet ulos kuorestaan ja rentoutuneet. He ovat voittaneet pelkojaan ja itsensä kohdistamia ennakkoluulojaan.

Eräästä tällaisesta tapaamisesta lämpimänä alkukesän päivänä jäi mieleeni muisto, joka ei haalistu koskaan. Ujo ja hiljainen tyttö oli poikkeuksellisesti yksin paikalla ryhmän tapaamisessa.  Hän sai Tyynelän Heidi-ohjaajan avustamana hakea Siru-hevosen laitumelta ja valmistella sen toimintaa varten. He siirtyivät aidatulle kentälle ja tyttö nousi Sirun selkään. Ensin kenttää kierrettiin käynnissä ja viimein Heidi kysyi haluaisiko tyttö kokeilla ravia. Heidin pyynnöstä Siru siirtyi raviin ja samalla tytön kasvoille levisi iso hymy, sellainen aito, joka levisi lähes korvasta korvaan ja muuttui melkein nauruksi. Katsoin tytön onnellisia kasvoja ja hymyä, jota en ollut nähnyt koskaan aiemmin. Käännyin selin kentästä ja pyyhin kyyneleet silmäkulmastani ja mietin, että tätä hetkeä ja hymyä en unohda koskaan.

Jokin tuossa hetkessä ja tilanteessa päästi irti jotain hyvää ja iloista tuon tytön sisällä ja hän uskalsi hymyillä ja olla iloinen. Tuo hetki nostatti saman hymyn tytön huulille vielä monta kuukautta myöhemminkin, kun muistelimme tapahtunutta.Oppitunti Islannista

Jemina Pietilä-Gros, 9.1.2019

Kävin marraskuussa Islannissa keräämässä aineistoa hevosavusteisuutta koulussa käsittelevään väitöskirjaani. Vietin kaksi viikkoa hevostallilla paikallisen koululuokan kanssa. Projektin ajan oppilaat opettelivat ratsastamaan ja hoitamaan hevosia kahden opettajansa ja yhden tallityöntekijän johdolla. Toimijat eivät määritelleet projektiaan sosiaalipedagogiseksi, mutta vähintään pedagoginen se ehdottomasti oli.

Ryhmä oppilaita, lauma hevosia. Mahdollisuus vai täysi kaaos? Jo ensimmäisenä päivänä oppilailla näytti olevan hauskaa. Päivän lopuksi he tölttäsivät ilman satulaa, ilman taluttajaa. Mielessäni kävi monta kertaa, mitä kaikkea pitäisi muistaa varoa. Voiko näin aikaisin tehdä näin suuria asioita, mitä jos jotain sattuu?

Minun oppituntini oli tämä: luota. Luottamus näkyi kaikessa. Aikuiset luottivat lapsiin. Aikuiset luottivat hevosiin. Hevoset luottivat aikuisiin, hevoset luottivat lapsiin. Sekä aikuiset, lapset että hevoset luottivat jopa minuun, tuntemattomaan. Se oli hämmästyttävää. Lapset uskalsivat tehdä mitä tahansa ja aikuiset antoivat heidän kokeilla. Hevoset vaikuttivat tyytyväisiltä.

”Miten on mahdollista, että nuo lapset nousivat hevosen selkään ensimmäistä kertaa viikko sitten ja nyt me laukkaamme yhdessä kovaa askellajiareenalla?” Ihmettelin kokemaani ääneen toiselle opettajista. Opettajan vastaus oli selkeä. ”Me luotamme hevosiin. Ne saavat elää laumassa sellaista elämää kuin hevosen kuuluukin. Siksi niillä on mukavaa ja ne ovat tyyniä. Ja me aikuiset olemme tehneet vuosia yhteistyötä, joten me luotamme toisiimme.” Hän kertoi myös, että Islannissa ratsastus on hauska harrastus. Laji on vahvasti sosiaalinen ja tallille tullaan pitämään hauskaa.

Tuoreena sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajana huomaan olevani kovin varovainen. Haluan minimoida kaikki riskit. Turvallisuus on tietenkin olennainen osa laadukasta sosiaalipedagogista hevostoimintaa, mutta rentous vaihtelevissa tilanteissa ei näyttänyt olevan yhtään pahitteeksi. Luotammeko me tarpeeksi hevosiimme? Luotammeko me toisiimme? Entä asiakkaisiimme? Annammeko me hevostemme elää niin tyytyväistä lajityypillistä elämää, että voimme luottaa niihin missä tilanteessa tahansa?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hankala juttu!

Teea Ekola ja Maija Lipponen, 26.11.2018

Se on vaikea sana. Sitä on lähes mahdoton selittää kolmella lauseella. Ja se, miten itse selität sen, ei vastaa lainkaan sitä, miten sen selittää kollega naapurikunnasta. Se on kaikkea ja se ei ole mitään. Yhdistys on vuosien varrella pyrkinyt edistämään ja selkiyttämään sitä niin jäsenistölle kuin mahdollisille palvelun maksajillekin. SPHT on rekisteröity ja ohjaajanimikkeelle luotu kriteeristö. Ohjaajanimike onkin saanut yhdistyksen jäsenmäärän kasvuun.

Meillä on pohjateoriana sosiaalipedagogiikka, joka on paitsi käytännöllinen, myös koko ajan muuttuva ja mukautuva tieteenala. Rikas, mutta tietenkin haastava jos halutaan tehdä tarkkoja määritelmiä. Meidän toimijoilla on hyvin erilaiset koulutustaustat ja asiakaskunnat. Se tekee toimintakentästä kirjavan. Se on rikkaus, joka valitettavasti tekee automaattisesti sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta vaikean hahmotettavan. Onhan päivänselvää, että sairaanhoitaja tekee erilaista SPHT:aa kuin sosionomi saati sitten opettaja tai lastentarhaopettaja! Miten voisimme luoda yhteisen näkemyksen sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta siten, että se olisi enemmän sisäänsä sulkeva kuin ulos rajaava? Tähänhän sosiaalipedagogiikka itsessäänkin pyrkii ja antaa siihen mahdollisuuden.

Maksavan asiakkaan kannalta ohjaajanimike ei valitettavasti tuo vielä riittävää selkeyttä. Se ei kerro minkälaista palvelua, millä ammattitaustalla ja kenelle toiminta pitää sisällään. Se ei kerro minkälaisessa ympäristössä toiminta tapahtuu tai sitä, minkälainen on ohjaajan verkosto suhteessa asiakkaaseen. Ohjaajanimikkeen kriteeristö suuntaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa kuntouttavalle ja korjaavalle puolelle. Tämän hetken kriteeristö saattaa sulkea ulkopuolelle ne, jotka toimivat oikeasti siellä syrjäytymisen ehkäisyn alkupäässä, esimerkiksi harrasteohjaajat ja tavalliset ratsastuksen ohjaajat. Ohjaajanimikkeen evääminen pitänee nämä henkilöt myös poissa yhdistyksestä. Mikäli toivomme sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle lisää vaikuttavuutta ja arvostusta, täytyisi meidän mielestäni koota joukkojamme suuremmaksi. Nyt ohjaajanimike on yksi suurimpia syitä liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Yksi vaihtoehto olisi tarkastella asiaa enemmän palvelun kuin ohjaajan näkökulmasta. Sosiaalipedagogista hevostoimintapalvelua voisi olla useammassa eri lokerossa alkaen ratsastuksenohjaajan toteuttamasta tavallisesta harrastetoiminnasta sosiaalipedagogisella viitekehyksellä aina terapiaan saakka. Tällöin palvelun maksajankin olisi helppo hahmottaa mitä hän on hankkimassa ja keneltä sitä aikoo hankkia. Palvelun ryhmittely toisi myös selkeyttä hinnoitteluun, tavoitteisiin ja tuloksiin. Se mahdollistaisi entistä laajemman pohjan tehdä sosiaalipedagogista työtä. Yhdistyksen voisi olla helpompi myös suunnata esimerkiksi täydennyskoulutuksia eri ryhmille entistä paremmin.

Oman palveluluokittelun ja niille laatukriteerien tekeminen on mahdollista, vaikkakin vaatii taas paljon työtä. Toisaalta esimerkiksi Green Care Finland ry:llä on valmis ja hyvä pohja laatutyölle. Voisi olla järkevää hyödyntää jo olemassa olevaa pohjaa eikä keksiä pyörää uudestaan. Meidän on myös huomioitava lähestyvä SOTE. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei tällä hetkellä ole riittävän tunnettua siihen, että se menisi suoraan itsellään läpi uudistuksen. Joillakin sote-alueilla jo mainitaan yläotsikkona Green Care -palvelut, jonka alle katsotaan kaikenlainen kuntouttava hevostoiminta.

Yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaan onkin kirjattu pidemmän aikavälin tavoitteeksi siirtyä hevostoiminnan laatutyössä pelkästään ohjaajalle asetetuista vaatimuksista koko palvelua koskeviin kriteereihin - olemassaolevaa SPHT-nimikkeen PRH:n päätöstä noudattaen. Spht-nimikkeeseen olisi oikeutettu ohjaaja, joka pitää yllä ammattitaitoaan ja raportoi siitä säännöllisesti. Syyskokouksessa esitettiin yhteistyön edelleen tiivistämistä laatutyön osalta siten, että yhtenä spht-nimikkeeseen oikeuttavan palvelun yhtenä kriteerinä voisi toimia Green Care -laatutyökirja, joka on kattava ja sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan hyvin soveltuva palveluprosessin kuvaamisen työväline. Usea ohjaaja hakeekin samanaikaisesti sekä spht-nimikettä että GC-laatumerkkiä; näin vältyttäisiin samalla päällekkäiseltä työltä. Ehdotus sai kannatusta molemmissa yhdistyksissä ja neuvotteluja yhdistysten välillä jatketaan tämän vuoden hallituksen tekemän työn pohjalta.

Maailma kehittyy - kehitytään siis sen mukana, vai mitä? Tähän tulevaisuuteen tarvitaan jokaisen jäsenen panos, ei pelkästään hallituksen. Kehittämisnäkökulmia otetaan ilolla vastaan. Ollaan yhdessä enemmän!

Uuden puheenjohtajan tervehdys

Maija Lipponen 28.1.2018

Hyvää alkanutta vuotta, hevostoimijat!

Vuosi on vaihtunut ja yhdistyksen hallitus sen myötä. Kiitos
luottamuksesta ja valinnastani puheenjohtajaksi syyskokoukseen osallistuneille!
Meitä olikin verkkokokouksessa ehkä ennätysmäärä osallistujia paikalla! Se
olkoon merkki aktiivisesta yhdistystoimintavuodesta 2018.

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys on toiminut jo
vuodesta 2004, kun ensimmäiset silloisen ratsastuspedagogiikan kurssin
valmistuneet perustivat yhdistyksen ja samalla toiminnan nimi haki muotoaan.
Yhdistys on toiminut siis jo 14 vuotta! Teini-iässä yhdistyksen onkin hyvä
edelleen kehittyä ja kasvaa. Pitäkäämme kiinni vanhasta toimivasta ja tuokaamme
mukaan uusia parannuksia!

Jäseniä yhdistyksellä on puolitoista sataa. Näin suureen
joukkoon mahtuu monenlaista toimijaa erilaisilla pohjakoulutuksilla ja
taustoilla. Monialainen joukko on rikkaus ja se pystyy vastamaan moneen
tarpeeseen! Sosiaalipedagogisen toiminnan laatu ja tunnettavuus on meidän
jokaisen vastuulla – tehdään siitä kunnia-asia. Laatukäsikirja on yksi tämän
vuoden hallituksen työlistalla olevista asioista.

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja -nimike otettiin
käyttöön 2016 ja se on yksi askel laatutyössä – ja nimikekäytännötkin kehittyvät
edelleen. Nimikkeen taustalla olevia kriteerejä on yhä tarvetta selkeyttää ja
täydennyskoulutuksia yhtenäistää, jotta nimikkeen myöntämisen perusteet ovat
selkeät myös sitä hakeville. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus
päätti, että nimikehakemukset käsitellään kootusti kaksi kertaa vuodessa – kesäkuussa
ja marraskuussa – joten odottele rauhassa hakemuksesi käsittelyä ja huolehdi,
että toimitat kerralla kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet. Myös nimikkeen hakumenettelyä ollaan työstämässä selkeämmäksi.

Pian saadaan tuloksia myös yhdistyksen vuosittain ohjaajille
tekemästä kyselystä, joka antaa kuvaa toiminnan laajuudesta, sisällöistä,
asiakasryhmistä ja työstä saadusta palautteesta. Tämä tieto on tärkeää
perustellessa toiminnan merkitystä; lisäksi tietojen tilastointi on osa
jokaisen ohjaajan tekemää laatutyötä.

Itse näen hevostoiminnan sijoittuvan luontevasti suomalaiseen nousussa olevaan Green Care -kenttään. Yhdistyksemme kannattaa mielestäni toimia tiiviissä vuoropuhelussa Green Care Finland ry:n ja muiden sidosryhmien ja toimijoiden kanssa, myös kansainvälisesti. Pienilläkin resursseilla saa enemmän aikaan, kun yhdistää voimat!
Valostuvia kevätpäiviä kaikille toivottaen,

Maija

22.12.2017Tapahtui niinä päivinä…. 

Seija Okulov

Tämä blogikirjoitus ei käsittele joulun sanomaa, vaikka kirjoittamispäivä onkin aivan joulun kynnyksellä. Tapahtui nimittäin näinä päivinä, että tutkimustiedon merkitys tai oikeammin sen väheksyminen kummastuttaa. Tässä taannoin on taivasteltu mm. sitä miten ihmisiä höynäytetään käyttämään hopeavettä lääkkeiden sijaan tai miten amerikkalaiset presidentin johdolla väheksyvät virallista, tieteellisen tutkimuksen tuottamaa tietoa. On totuttu siihen, että tieteellä on auktoriteettiä ja että tieteellisin menetelmin kansan käyttöön saatettu tieto on jo kertaalleen koeteltu ja siksi luotettavaa. Sitä voi siis suoriltaan soveltaa ilman kyseenalaistusta. Lääketieteellinen tieto lienee tästä vaikuttavin esimerkki. Ellei siihen voida luottaa, leikitään ihmisten hengellä ja terveydellä.

Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen yhteistyönä järjestämässä Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön-seminaarissa lokakuussa hevostoiminnan tutkimus oli yhtenä työpajateemana. Aiheesta on nyt tehty ensimmäinen Suomen mittakaavassa varsin kattava katsaus. Erityisesti tarkastelun kohteena tuossa selvityksessä oli hevostoiminnan eri muotojen vaikuttavuus. Jokainen toimija tietää ja näkee, että toiminnalla on vaikutusta.
Tämä subjektiiviseen havaintoon perustuva tieto ei vain riitä, koska se ei
perustu laajempaan, yleistettävissä olevaan havaintojen sarjaan. Kuvaukseen
siitä, mikä on eri asioiden välinen yhteys eli mikä vaikuttaa mihinkin. Tästä
syystä toiminnan rahoittajat ovat peräänkuuluttaneet tutkimustietoa
hevostoiminnasta ja nyt se on siis ensimmäisen kerran koottu. Myös palveluja
ostavalle – oli se sitten yksityishenkilö tai organisaatio – pitää pystyä
esittämään perusteluja toiminnalle ja ne löytyvät vain puolueettoman
tutkimuksen kautta. Tätä teroitetaan mm. sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
täydennyskoulutuksessa, vaikka se monesti kritiikkiä herättääkin. Kuitenkin
opiskelijan projektityöstä hyvin helposti näkee, onko henkilö sisäistänyt
teoriaperustan. Ellei, koulutuksen järjestäjä joutuu vakavasti miettimään, voiko
henkilölle antaa oikeutuksen (=todistuksen) toimia palvelun toteuttajana, koska
vastuu asiakkaista on suuri.
Tutkimus ei voi olla mahdollista ilman käytännön toimintaaja sen todisti myös edellä mainitussa seminaarissa esitelty Eeva Aartolahden tekemä tutkimuskatsaus. Kun sosiaalipedagoginen hevostoiminta pian 15 vuotta sitten alkoi hahmottua, meillä ei ollut käytettävissä ei liioin oppimateriaalia saati perustietoa suomalaisesta toiminnasta. Kaikki nyt käsillä oleva tieto alkoi rakentua tuolloin eikä se olisi syntynyt ilman että kentällä haluttiin kokeilla ja kehittää toimintaa. Nyt tiedämme mistä puhumme ja mihin suuntaan pitäisi mennä. Kun toiminta perustuu tieteenalaan nimeltä sosiaalipedagogiikka,voidaan olla varmoja että sillä on riittävän vahva ja perusteltu perusta. Olen itse ollut mukana alkumetreiltä asti ja nyt alan vakuuttua siitä, että perusta on vahva ja oikea. Olkaa siellä kentällä siis ylpeitä toimistanne, teette tärkeää ja perusteltua työtä tässä ajassa ja toimintaympäristössä. 

Joulupukin olemassa oloa ei liene tieteellisesti todistettu,
mutta tässä asiassa pysykäämme mutu-tiedon varassa. Jotta tieteellä olisi
painoarvonsa, tarvitaan sen vastapariksi epätieteellisiä uskomuksia. Hyvää
joulua kaikille ja intoa uuteen vuoteen!

AMERIKAN MALLIIN

Seija Okulov, 16.7.2017
Yhdistyksen kahdeksan jäsentä osallistuivat kesä-heinäkuun vaihteessa Yhdysvalloissa Denverissä työpajaan otsikolla ”Equine-Assisted Interactions”. Työpajan oli
järjestänyt Denverin yliopiston Institute for Human-Animal Connection ja sen
veti instituutin suomalainen johtaja Nina Ekholm Fry. Työpajassa käsiteltiin
teemoja, jotka ovat sosiaalipedagogiselle hevostoiminnallekin tuttuja; ohjaajuus
ja ohjaajan toiminta, asiakkaan ja ohjaajan välinen suhde sekä ”clinical skills”
jonka suomentaisin käytännön taidoiksi suomalaisessa hevostoiminnassa. Amerikkalainen
tapa ymmärtää ohjaus terapeutin työksi toi heti erilaisen näkökulman siihen,
miten me Suomessa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajuuden ymmärrämme.
Meille lähestyminen ohjaustoimintaan on enempi yhteisölähtöinen ja tätä
toimmekin esille. Toisaalta ohjaaja ymmärretään kummassakin näkemyksessä
mahdollistajaksi, joten tästä löytyi yhteinen nimittäjä. Hevonen toimii tässä
mahdollistamisessa välineenä jolla vahvistetaan muutoksessa tunnekokemusta. Tämä
kiteytyi lauseessa, jonka työpajan vetäjä kirjoitti taululle: ”Tell me and I forget, teach
me and I remember, involve me and I learn” Involve eli osallistaminen tapahtuu
hevosen avulla ja tähän sisältyy elämyksen aikaan saama tunne. Harjoittelimme myös metaforien käyttöä ja merkitystä hevosavusteisessa toiminnassa.

Työpajan lisäksi teimme tutustumiskäyntejä mm. terapiaratsastuksen keskukseen, jossa
tehdään työtä monenlaisten erityisryhmien kuntoutuksen kanssa, sekä Colorado
State Universityyn. Yliopisto kamppailee saman vaikuttavuustiedon kanssa mitä
meiltä Suomessakin peräänkuulutetaan. Vaikka Yhdysvalloissa on pitkät ja laajat
perinteet hevosavusteisesta työstä, sen vaikuttavuutta epäillään edelleen.

Amerikassahan kaikki on suurta: liikenne, välimatkat, laitumet, maatilat – mittasuhteet
yleensäkin. Saimme paitsi työhön liittyvää miettimisen ja kehittämisen aihetta myös elämyksiä, joita emme osanneet odottaa. Kalliovuorten itäisten harjanteiden maisemat ja vuoristossa tehdyt ratsastusretket olivat elämyksiä sinänsä. Mustang-lauman jäljittäminen
laajalta laidunalueelta ja kontakti laumaan oli varmasti elämys vailla vertaa.
Hyvä ruoka ja ystävälliset ihmiset olivat mainio lisä asiaohjelman lomassa.
Matka oli myös varsinainen englannin kielen kielikylpy ja hyvää harjoitusta kielen
käyttöön ja puhumiseen. Varmuus kasvoi kun itse kukin huomasi pärjäävänsä ja
tulevansa ymmärretyksi. Lopuksi myös jäähyväiset olivat suuret ja niitä
jätettiin useampaan kertaan. Eipä silti, kyllä Colorado, sen luonto, ihmiset ja
hevoset jättivätkin meihin osallistujiin jäljen, joka teki jäähyväisistä
mieleenpainuvat. Tätä muistellaan vielä pitkään! Lisää matkan antia kuullaan
lokakuun seminaarissa, joten sinne kaikki kuulolle.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan todentamisesta

Maija Lipponen, 6.4.2017

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

on yksi Green Care -toiminnan muodoista, jossa ohjaaja käyttää hevosta apuna
syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen
tähtäävässä toiminnassa. Lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä
talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä tai tehdä korjaavaa työtä. SPHT-ohjaajan koulutustausta ratkaisee, miten ja millaisten asiakasryhmien kanssa hän toimintaa toteuttaa.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen käyneitä ohjaajia on jo lähes koko maassa. Riittävän pohjakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen omaava ohjaaja voi hakea
ohjaajanimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:ltä, jonka
hallitus päättää nimikkeen myöntämisestä. Sosiaalipedagogisen
hevostoimintayhdistyksen internetsivustolta löytyy sekä kartta että
rekisteröidyn ohjaajanimikkeen saaneiden ohjaajien yhteystiedot.

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry päätti
syyskokouksessaan 2016 alkaa kerätä vuosittain jäsenistöön kuuluvilta,
rekisteröidyn ohjaajanimikkeen saaneilta ohjaajilta tietoja kävijämääristä ja
toiminnan toteutusmuodoista sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Kyselyn
avulla saadaan tietoa toiminnan laajuudesta, toteutustavoista sekä nähdään
toiminnan kehittyminen pitemmällä aikavälillä. 

Kyselylomakkeella kerättiin tietoja hevosen avulla
toteutetusta, yhteisöllisestä toiminnasta, jossa on sosiaalipedagoginen
orientaatio ja jota toteuttaa yhdistyksen hyväksymän täydennyskoulutuksen
saanut sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (rekisteröity nimike).

Asiakasmäärien kirjaaminen on osa sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan ammatillisuutta sekä yksi tapa todentaa hevostoiminnan
merkitystä valtakunnallisesti. Siksi kävijämäärien tilastointi on tärkeää
jokaisen toimintaa toteuttavan tehdä.

Sosiaalipedagogisen
hevostoimintayhdistyksen kyselyyn vastasi 25 rekisteröityä ohjaajaa. Vastaukset
antoivat arvokasta tietoa toiminnan sisällöistä, kävijämääristä sekä maksaja-
ja suosittajatahoista.

Käyntikertoja vuoden 2016 aikana
sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa oli vastaajilla yhteensä noin
10 000, joista noin 70% oli alle 29-vuotiaita kävijöitä. Keskimäärin
käyntikertoja oli 400 vuodessa per ohjaaja eli viikoittain noin 8 kävijää.
Määrä voi kuulostaa pieneltä verrattuna perinteiseen ratsastuskoulutoiminnan
volyymiin verrattuna, mutta on syytä muistaa, että sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan avulla voidaan tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia -
heitä, jotka eivät eri syistä pääse harrastusratsastuksen pariin.

Toki olisi sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden kannalta ihanteellista, että
sosiaalipedagoginen hevostoiminta olisi osana mahdollisimman monen
ratsastuskoulun orientaatiota. Tällöin normaalin harrastustoiminnan ohessa
voitaisiin erityisesti tukea sitä tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia.
Tallien yhteisöissä on paljon hyvää, jota edelleen voidaan kehittää sosiaalisen
osallisuuden lisäämiseksi.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
nähtiin toimijoiden keskuudessa sekä erillisenä palveluna että koko yrityksen
toimintaa läpileikkaavana orientaationa. Tämä kysymys herättänee
mielenkiintoista pohdintaa ja keskustelua sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
lähtökohdista, joita ovat yhteisöllisyys, osallisuus, vuorovaikutus. Toiminnan
kohderyhmiä olivat kaikki ikäryhmät alle kouluikäisistä lapsista ikäihmisiin.
Lasten ja nuorten osuus oli suurin ja ennaltaehkäisevässä mielessä kohderyhmä
on myös tärkeä.

Sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan sisällöt vaihtelivat – suosituimmat toiminnot olivat ratsastus,
hevosten hoito ja hevosmiestaidot, jotka olivat kaikki lähes yhtä usein
toiminnan sisältöinä. Hevosten hyvinvointiin ja lajinmukaiseen kohteluun
kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota, joten onkin ilahduttavaa, että
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sisällöissä tämä on otettu huomioon.
Hevosmiestaidot ovat myös hyvä keino saada vuorovaikutustilanteita asiakkaan,
hevosen ja ohjaajan välille.

Menetelmänä hevostoiminnassa oli
usein yksilökäynnit, mutta myös pienryhmiä ja suurryhmiä käytettiin. Asiakkaan
tuen tarpeesta sekä ohjaajan koulutuksesta riippuen voidaan valita
kulloiseenkin tilanteeseen sopiva menetelmä.

Lähes yhtä usein asiakas löysi
palvelun itse tai tuli kunnan, Soten tai muun tahon suosittelemana. Myös
sairaanhoitopiiri toimi suosittelijana osalla asiakkaista. Samalla tavalla jakaantuivat palvelun
maksajavastuut. Näiden lisäksi yhteistyötä tehtiin laajasti eri tahojen kanssa
muun muassa suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa, rahoituksessa,
kuljetuksissa ja puitteiden järjestämisessä.

Voit tutustua kyselyyn ja sen tuloksiin tarkemmin täällä.

Hevosen tuoksun taika

Tiina Juurela 11.11.2016

Nenä kiinni hevosen kaulassa, tamma kuuntelee ja hapuilee
suulla hupun reunaa. Tyttö halaa ponia ja kehuu sitä. Rajatonta riemua. Kehuvat
toinen toisiansa. Poninpallukka ei suostunut millään ravaamaan ja estettä
koetettiin ylittää useamman kerran. Lopulta se onnistui. Lapsi ohjasi ponia,
määrätietoisesti eteenpäin, näytti esimerkkiä, johti laumaa – ja lopulta poni
ravasi ja ylitti esteen. Onnistuminen!

Olemme sosiaalipedagogisella ponitoimintatunnilla, jolla
tällä kertaa tehdään yhdessä agilitya. Kokeillaan, miten saamme yhdessä
rakennetut tehtävät tehtyä ponin kanssa. Mitä poni pelkää? Miten voimme auttaa
sitä, ettei se enää pelkää? Onko joku este, jota joudumme harjoittelemaan,
jotta tehtävä lopulta onnistuu? Sama juttu kuin elämässä, jos ei heti onnistu,
niin yrittää uudelleen, ja sitten onnistuu.

Toiminnassa yhdistyvät sosiaalipedagogiikan kulmakivet:
toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys sekä tietysti
tavoitteellisuus. Esimerkkitoiminnassa agility kannustaa rohkeuteen, rauhoittaa
keskittymään tehtävään, auttaa toimimaan yhdessä jonkun muun – ponin ja joskus
myös ryhmän kanssa, kehittää motoriikkaa monella tavalla sekä muistuttaa myös
ohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Ohjaaja opastaa ja ennen kaikkea kannustaa,
vahvistaa lapsen jo osaamaan – kyllä sinä pystyt, katso miten hienosti poni
toimii sinun kanssasi. Se luottaa.

Ohjaajan tehtävä on huolehtia, että tavoite ei unohdu, jotta
sosiaalipedagogiikan kulmakivet ovat todella mukana toiminnassa ja suurien
eläimien kanssa toimiessa ei turvallisuusnäkökulmaa voi korostaa liikaa –
ohjaaja vastaa siitä, että toiminta on niin turvallista kun se vain voi olla.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutusta on
toteutettu jo 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Tästä syystä Itä-Suomen
Yliopiston toiminta-alueen vaikutuspiirissä on lukuisia sosiaalipedagogisia
hevostoimintaohjaajia, jotka tekevät monipuolista työtä syrjäytymisen
ehkäisemiseksi. Toimintaa toteutetaan hyvin erilaisiin tarpeisiin ja hyvin
erilaisissa toimintaympäristöissä. Osa toiminnasta on osana perhekotien
toimintaa, osa yksittäisen palvelun tuottajan toimintaa. Toiminnan sisällöt
varioivat sen mukaan mitä tarpeita asiakkailla on ja minkä alan tausta
toimijalla itsellään on. Kaikkea sosiaalipedagogista hevostoimintaa yhdistää
kuitenkin yksi asia – hevosen tuoksun taika. Tiina Juurela
Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja

KANSALLISTA SEKÄ KANSAINVÄLISYYTTÄ

Ritva Mickelsson 22.10.2016

Viime viikon tiistaina saimme koulumme yllättäviä vieraita. Opetus- ja kulttuuriministeriön
kansanvälisten asioiden vierailukoordinaattori Helena Lalu-Toivio saapui kouluumme mukanaan professori Manal Omar Bakarman Saudi-Arabiasta. He haluisivat nimenomaan kuulla ja nähdä, mitä koulumme eläinavusteinen toiminta pitää sisällään.

Erityisluokanopettaja Marjukka Puustinen (SPHT) ja erityisopettaja Saara Huhtanen (SPHT) sekä allekirjoittanut kertoivat teoriasta ja käytännöstä koskien koulukoiria ja
sosiaalipedagogista hevostoimintaa oppilaiden oppimisen tukemisessa. Historian
ja yhteiskuntaopin opettaja sekä yhteistyökumppanit-tiimin vetäjä Riina Tammi
avasi asiaa aineopettajan näkökulmasta. Koulusihteeri Jaana Moisio oli loihtinut pöytään karjalanpiirakat ja suklaat. Cenny-koira piti huolen siitä, että pysyimme asiassa.

Tilaisuus oli sekä ainutkertainen että ainutlaatuinen. Voisin vannoa meidän yltäneen
lähes FLOW-asteelle keskustelun edetessä ja kuullessamme ja oppiessamme
toinen toisiltamme. Vieraamme kysyivät erinomaisia kysymyksiä, joita sitten
yhdessä pohdimme ja avasimme vastauksia.

Molemmmat vieraamme olivat erittäin tyytyväisiä vierailuun. Helena Lalu-Toivio ilmoitti
saapuvansa ensi kerralla suuremmalla porukalla, koska ”oppi niin paljon uutta ja mielenkiintoista”.

Tästä on hyvä jatkaa: pidetään eläinavusteisen toiminnan lippu korkealla ja kaikki
ovet avoinna!

Valokuvan voima hevostoiminnassa?
Seija Okulov 14.8.2016

Milloin olet viimeksi selaillut vanhoja
valokuvia? Mitä ne kertovat? Keitä niissä on tai ketkä niistä puuttuvat? Mitä
tunteita ne sinussa herättävät? Valokuvat ovat viime aikoina nousseet suureen
suosioon; digikuvauksen ja kännykkäkameroiden myötä kuvien ottaminen on
arkipäiväistynyt. Selfiet ovat jo jokapäiväisiä ja melkein voisi sanoa, että
niitä otetaan kyllästymiseen asti. Kuvat ovat kuvia, mutta niissä piilee
syvempiä merkityksiä. Jokainen kuva on otettu jossakin hetkessä johonkin
tarkoitukseen ja usein jostakin henkilöstä. Kuva kertoo tarinaa ajasta ja
paikasta, se tallentaa historiaa. Oletko koskaan miettinyt, millaisen
elämäntarinan sinun kuvasi kertovat – tai millaisen tarinan sinä haluat, että
ne kertovat? Sain itse mahdollisuuden koota oman elämäntarinani vuosien
varrella kertyneistä valokuvista Miina Savolaisen Voimauttavan valokuvan
perusteet-koulutuksessa. Kokemus oli pysäyttävä ja tunteita herättävä. Se
auttoi ymmärtämään monta elämän varrella koettua asiaa ja sitä, miten ne
vaikuttavat minussa edelleen.

Voimauttavan valokuva menetelmää käytetään terapeuttisessa merkityksessä yksilön kanssa työskenneltäessä. Silloin ajatuksena on hyväksyvä katse; se että ihminen tulee nähdyksi arvokkaana omana itsenään – sellaisena, millaiseksi hän on kasvanut muiden katseiden alla. Kuvaustapahtuma on kuvaajan ja kuvattavan välillä vastavuoroinen, kuvattavaa arvostava ja hänelle tilaa antava.

Voimauttavan valokuvan menetelmää tai työskentelytapaa voidaan soveltaa myös hevostoimintaan yhtenä toiminnallisena menetelmänä. Sen kuten hevostoiminnankin perusta on sosiaalipedagogiikassa, menetelmän tarkoituksena on asiakkaan voimaannuttaminen ja näkyväksi tekeminen. Yksittäisen asiakkaan kohdalla valokuvilla voidaan tuoda esille, mikä hänelle on merkityksellistä ja tärkeää hevosten kanssa toimittaessa. Kuvilla voidaan sanoittaa se, mikä on jäänyt sanomatta ja pimentoon. Menetelmällä voidaan rakentaa asiakkaan identiteettiä esimerkiksi silloin kun työskennellään sijoitetun lapsen tai nuoren kanssa, jonka oma historia on sirpaleinen. 

Ammatilliselta kannalta voimauttava valokuvan lähestymistapa poikkeaa totutusta; ammatillisuus nähdään vastavuoroisempana, rakkaudellisena. Sen sijaan, että piiloudumme ammatillisuuden taakse, olisi meidän kerta toisensa jälkeen luovuttava toisen puolesta tietämisestä ja kestettävä se, ettemme ammattilaisena tiedä, mikä on toiselle parasta.
Koulumaailmassa, arvioinnin ja diagnoosien viidakossa, pitäisi pystyä tarjoamaan aitoa läsnä-oloa ja korjaavia kokemuksia nähdyksi tulemisesta. Helppoa se ei välttämättä ole, mutta kokeilemisen arvoista kyllä.

LAATUA, KRITEEREITÄ JA LAATUKRITEEREITÄ
Ritva Mickelsson 7.7.2016
Millaisia kriteerejä on asetettava sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle, jotta toiminta on laadukasta? Tätä teemaa on pyöritetty yhdistyksemme toimintavuosien aikana useasti. Erityisen ajankohtainen teema on nyt SPHT-ohjaajan nimikkeen suojaamisen myötä. Emme ole asian kanssa yksin: myös ”suuressa maailmassa” ovat hevosavusteisen toiminnan kriteerit tarkastelun ja muutoksen kohteena. 
Kesäkuun lopulla Nina Ekholm Fry vieraili luonani. Ninan tapasin seitsemän vuotta sitten konferenssisa. Olemme pitäneet yhteisiä esityksiä (IAHAIO 2010) ja osallistuneet konferensseihin (mm. ISAZ 2011). Nina toimi yhdistyksemme varapuheenjohtajana yhden vuoden ja olemme pitäneet säännöllisesti yhteyttä sekä toisemme ajan tasalla ”missä mennään meillä ja maailmalla”.
Nina on asunut Yhdysvalloissa kuusi vuotta erikoisalanaan hevosavusteinen terapia ja psykoterapia. Tällä hetkellä Nina työskentelee Denverin yliopistossa, johon kuuluu Institute for Human-Animal Connection, jossa Nina johtaa hevostoimintaa. Hän koordinoi myös Equine-Assisted Mental Health Practitioner Certificate Program -koulutusta, joka on ns. post-master -täydennyskoulutus psykoterapeutille ja mielenterveysalan asiantuntijoille. Lisäksi Nina toimii apulaisprofessorina (Graduate School of Social Work). Hän on kouluttanut niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin kuntouttavan hevostoiminnan toimijoita.

Akateemisen toiminnan lisäksi Nina on myös kliininen traumaterapeutti ja pitää ryhmätoimintaa erilaisille asiakasryhmille (mm. trauma, ASD, ADHD, addiktiot, erityistä tukea tarvitsevat nuoret, syövästä toipuvat potilaat ja armeijan veteraanit). Nina toimii myös the Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding –lehden päätoimittajana.

Nina on hallituksen jäsen CBEIP:ssä (Certification Board for Equine InteractionProfessionals), joka järjestää sertifiointikokeita hevosavusteista kuntoutusta toteuttaville henkilöille. Yhdysvalloissakin tunnistetaan eri koulutusten tuottama kirjavuus: monet koulutukset voivat olla pituudeltaan ns. viikonloppukursseja, joista saa ”sertifikaatin”. Nämä lyhytkoulutukset eivät ole kovinkaan arvostettuja, vaikkakin ”näyttävät hyviltä CV:ssä”. Arvostetuin suoritus on ”sertifiointi”, eli CBEIP:n kokeen ja kriteerien kautta pätevyyden osoittaminen. Koe on ns. monivalintakoe, jolla testataan henkilön tuntevan hevosavusteisen toiminnan käytäntöjä ja teoriaa. Vuoden 2016 aikana valtakunnallista sertifiointia täsmennetään ja kriteerit uudistetaan. Tavoitteena on luoda kuntouttavan hevostoiminnan yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit riippumatta esim. henkilön pohjakoulutuksesta tai suuntautumisesta. Nämä kriteerit tulevat näkymään myös ko. nettisivuilla, joita meidänkin lienee hyvä seurata. Kriteerejä ovat mm. 

  • vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alalta (esim. opettaja, psykologi, sosiaalityöntekijä jne.)
  • hevostoimintaan pohjautuva asiakastyö
  • hevosavusteisen toiminnan koulutus
  • tietty määrä pidettyjä hevostoimintatunteja ohjauksessa
  • ”mentori”/ohjaaja, jonka kanssa käydään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti läpi tilanteita, toiminnan eettisiä kysymyksiä jne.

Kriteereissä yhdistyvät siis tieto ja teoria (education), käytännön toiminta (practical training)ja ohjaus (supervision). Tuleviin koulutuksiin sisällytettäneen myös hevosen käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyvät opintokokonaisuudet (mm. mitä hevonen tarvitsee, miten hevosen käyttäytymistä voidaan arvioida, hevonen kommunikoi jne.). Yhdysvalloissa akateemiset sertifikaatit ovat arvostettuja ja siksi me voimme omassa yhdistyksessämme olla ylpeitä siitä, että meillä Suomessa SPHT-koulutus järjestetään yliopistojen yhteydessä: let’s keep it that way!
Meillä olisi erinomainen mahdollisuus tehdä ensi vuonna opintomatka Denveriin ja saisimme ”räätälöidyn kurssin” toiveidemme mukaan.? Tämä voisi esim. olla täydennyskoulutusta tietyistä aiheista (esim. traumat, coaching, hevosen käyttäytyminen, taideterapeuttisten menetelmien yhdistäminen hevostoimintaan jne.). Tästä opintomatkasta ja koulutuksesta kukin osallistuja saisi ”sulan hattuun” eli osallistumistodistuksen. Minä lähden, tuletko Sinä mukaan?

Lisätietoa:

http://www.du.edu/humananimalconnection/people/faculty-and-staff.html

http://www.yavapaihumane.org/animal-welfare-programs/equines/
http://www.cbeip.com/
http://www.horseboyfoundation.org/
http://portfolio.du.edu/equineassistedmentalhealth/
http://www.iahaio.org
http://www.isaz.netKAUAS EI OLEKAAN PITKÄ MATKA – UUDEN PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

Kari Koistinen 29.1.2016

Hevoset ovat olleet merkittävä osa elämääni melko tarkalleen kaksikymmentä vuotta. Kaikki alkoi siitä, kun pitkään ( 12 vuotta) perheemme ykkösjuttuna ollut jääkiekko vaihtui tyttärien ja puolison ratsastustuntien myötä parissa vuodessa hevosyrittäjyydeksi sekä tyttärien ratsastuksen kilpailutoiminnaksi. Hyvin pian tuon jälkeen avautui itselleni uusi ajanjakso, jossa yhdistyi oivalla tavalla oma kasvatusorientoitunut taustani ja aivan uusi mahdollisuus tehdä lapsi- ja nuorisotyötä. Loppu onkin sitten ” historiaa”. Eli tuohon runsaaseen 12 vuoteen mahtuu hurahtamiseni sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Jääkiekon ja sen seuratoiminnan mukaansa tempaavan omanlaisensa yhteisöllisyyden sijaan tuli aivan oma maailmansa. Talliyhteisö. Yhteisö kiehtoi ja herätti kiinnostukseni ihmetellä monia sellaisia asioita, jotka olivat olleet vieraita muissa yhteisöissä. Kun sattumalta tapasin vuonna 1998 hyvän ystäväni ja opiskelijakaverini professori Juha Hämäläisen lentokoneessa matkalla Helsingistä Kuopioon, en malttanut olla hehkuttamatta talliyhteisössä havaitsemiani asioita ja piirteitä. Juha totesi vakuuttavaan tyyliinsä: ” Sehän on sosiaalipedagogista toimintaa parhaimmillaan.” Siitä käynnistyi kahden vuoden puskeminen ja sen seurauksena haimme Suomen Ratsastajainliiton sekä Kuopion yliopiston silloisen sosiaalitieteiden laitoksen kanssa Opetusministeriöltä hankerahaa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään hevostoimintaan vuonna 2001.

Hanke kulki alkuun nimellä ” Ratsastuspedagogiikka ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä.” Itselläni ei ensi alkuun ollut mitään käsitystä siitä, mitä ja miten hevostoimintaa aikaisemmin oli käytetty lasten ja nuorten auttamistyössä. Siitä piti ottaa selvää. Kansainvälisesti Britannian, Yhdysvaltojen ja Keski-Euroopan esimerkkejä internethaulla löytyi ja kotimaassa toki käytännön esimerkkejä löytyi myös historiallisessa kontekstissa, mutta luonnollisesti ei juurikaan ratsastuksen piirissä. Hankeen jatkuessa ja vuoropuhelussa mm vammaisratsastuksen ja ratsastusterapian sekä monen muun kumppanin kanssa, toiminnan määrittely sai lopulta luontevan ” kodin ” sosiaalipedagogiikan kontekstissa. Hauskasti Juha Hämäläinen sanoi minulle, että eiköhän se oli sinun heiniäsi laittaa se määrittely paperille, kun olet sentään vähän enemmän hevosmies kuin minä. Tämä tapahtui, kun värkkäsimme jatkohakemusta ministeriölle.

Ensimmäiset hankevuodet olivat luonnollisesti melkoista taistelua ennakkoluuloja ja vanhoja asenteita vastaan. Kuopion yliopiston silloisen täydennyskoulutuslaitoksen ja erityisesti Okulovin Seijan kanssa tehty tiivis ja periksi antamaton yhteistyö kantoi hedelmää ensimmäisten täydennyskoulutuskurssien kautta. Sanoma levisi ja ” tulenkantajia” ilmaantui eri puolille Suomea. Jo ensimmäisestä kurssista kasvoivat ne kantavat voimat, jotka ovat vieneet sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tason ja laajuuden uskomattomiin mittasuhteisiin, joka johti myös tämän yhteisen yhdistyksen syntymiseen.

Kun katson vuonna 2002 tehtyä ja hyväksyttyä hankesuunnitelmaa, niin kaikilla mittareilla mitattuna hyvinkin kunnianhimoiset tavoitteet oli saavutettu jo 2010 luvun loppuun mennessä. Ainut asia, joka siellä vielä ” kummittelee”, on asetettu tavoite tehdä laajamittaista kansainvälistä yhteistyötä toiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen sektoreilla. Täydennyskoulutuksen lisäksi asetimme jo ministeriönkin kanssa tavoitteen polkaista käyntiin selvitys- ja tutkimustoimintaa. Professori Juha Hämäläisen kanssa käynnistimme varsin mittavan selvitystyön sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laajuudesta Suomessa. Samalla selvitimme myös tallien liiketoiminnallista tilaa. Monen yhteensattuman takia selvitystä ei ole koskaan julkaistu, vaikka selvitystä on jaettu joitakin kappaleita monisteena. Viimeksi julkaisua yritettiin vuonna 2007 valtakunnallisen seminaarin yhteydessä. Nyt olen ottanut tavoitteekseni saada tuo julkaisu päivitetyksi sekä saada rahoitus uudelle tutkimukselle. Eikä siinä kaikki. Olemme yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Diakonia Ammattikorkeakoulun kanssa asettaneet tavoitteeksemme saada yhteistyö käyntiin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tutkimuksen sekä käytännön yhteistyön osalta Würzburg-Schweinfurtin korkeakoulun kanssa.

Kun 15 vuotta sitten puhuimme sosiaalipedagogisen toiminnan tarpeesta ja merkityksestä, olivat lasten pahoinvointia ja syrjätymisuhkaa koskevat mittarit punaisella. Jo silloin havaittiin, että suurin yksittäinen lasten ja nuorten ongelmien taustalla oleva syy­ryhmä liittyy perheongelmiin. Näistä ongelmista pääsääntöisesti seuraa sitten muita ongelmia. Tämä taas näkyi 2010-luvun alkupuolella lapsilla ja nuorilla yli 40 pro­sent­tisesti eriasteisina käyttäytymishäiriöinä.

Jo silloin lähes kaikissa talleilta tul­leissa vastauksissa tuotiin voimakkaasti esille se tosiseikka, että erilaiset ja eri­asteiset ongelmat lisääntyvät koko ajan myös normaalissa asiakaskunnassa. Henkilöstöltä menee yhä enemmän aikaa näiden ongelmien selvittämi­seen, eikä nykyhenkilöstöllä ole riittävästi tietotaitoa selvittää ja auttaa lapsia ja nuoria heidän ongelmissaan.

Loppupäätelmänä totesimme Juha Hämäläisen kanssa, että

- hevostoiminnan tukeminen lasten ja nuorten parissa on yhteiskunnallisesti kannattavaa kaikilla mittareilla

- toiminta on laajaa ja merkittävin osa toiminnasta on muuta kuin kilpaurheilua.

- hevostoiminta lasten ja nuorten kannalta katsottuna on merkittävää yhteisöllistä ja lasten ja nuorten kasvua tukevaa

- sosiaalipedagoginen lähestymistapa hevostoiminnan kehittämisessä tulee nousemaan entistä merkittävämmäksi kehittämiskohteeksi meillä Suomessakin kansainvälisten esimerkkien tapaan.

- työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta.

Mitä muuta tuohon yllä olevaan voi sanoa, kuin että Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys on olemassa olonsa aikana vienyt pitkäjänteisesti ja systemaattisesti eteenpäin juuri niitä tavoitteita, joita yli 15 vuotta sitten asetettiin. Meidän roolimme on tänään myös lisääntyvässä määrin olla tien näyttäjänä ja puolesta puhujana koko Suomen hevosalaa koskevien tärkeiden teemojen edistämisessä. Ihmisten ja hevosten laaja hyvinvointi sekä turvallisuus ovat olleet ja ovat niitä teemoja, joiden puolesta haluamme kantaa vastuuta edelleen oman ydinosaamisemme lisäksi.

Uusi hallitus käynnistää työtään parhaillaan. Haluan uutena puheenjohtajana olla mukana kaikessa mihin vain ennätän. Välitön vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen ihan arjessa on minulle mieluisia asioita. Toivotan kaikille oikein hyvää hevostoiminnan vuotta.

GREEN CARE –VAIKUTTAVUUSSEMINAARI TAMPEREELLA
Maija Lipponen, 19.9.2015

Osallistuin Green Care Finland ry:n järjestämään seminaariin Tampereella. Seminaarin aiheena oli pohtia, miten luonnon tuottamia hyvinvointivaikutuksia voidaan mitata ja todentaa. Työskentelen tutkijana Oulun yliopistossa ja sivutyönäni teen Green Care –toimintaa, jossa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi menetelmistä. Osallistuin seminaariin niin tutkijan kuin hevostoimijan näkökulmasta ja koostin blogitekstin tästä näkökulmasta. Toivottavasti se herättää ajatuksia ja keskustelua sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuuden arvioinnista.

Seminaarin asiantuntijapuheenvuoroissa käsiteltiin sitä, mitä jo tiedetään luontoympäristön hyvinvointivaikutuksista, mitä pitäisi vielä selvittää ja miten hyvinvointivaikutuksia voidaan mitata. Luontoympäristön hyvinvointivaikutuksia on kokeellisesti tutkittu jo melko paljonkin.

Sen sijaan luontoympäristössä tapahtuvan Green Care –toiminnan, jossa mukana on muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tuomat elementit, hyvinvointivaikutusten mittaaminen tuntuu haastavammalta ja tutkimuksiakin lienee julkaistu vähemmän. Vaikuttavuustutkimuksesta mielestäni tekee erityisen haastavaa muun muassa se, että tutkimusten kohderyhmät voivat olla hyvin erilaisia ja tutkittavien elämässä moni muu asia voi vaikuttaa hyvinvointiin Green Care –toiminnan lisäksi.

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä pohdittiin lopuksi vielä pienryhmissä. Yhteenvetona sanottakoon, että erilaisia GC-toimijoita kuten myös asiakasryhmiä on paljon, eikä yhteisen arvioinnin luominen ole välttämättä edes järkevää. Yhteiset suuntaviivat olisivat kuitenkin hyvä olla olemassa, jotta GC-ala saisi tukevan jalansijan hyvinvointipalveluiden joukossa.

Mielestäni ristiriita tutkimustason ja käytännön toiminnan välillä on myöskin olemassa: vaikutusten arviointia tehtäessä on otettava huomioon hienotunteisuus asiakasta kohtaan, jotta arviointi ei mene itse toiminnan edelle. Käytännössä arviointilomake ei voi olla kovin pitkä ja monimutkainen, jotta arviointi on helppo toteuttaa eikä asiakas koe olevansa ”koe-eläin”. Tässä mielestäni riittää vielä pähkinää purtavaksi.

Ylipäätään päivän aikana vahvistui ajatukseni siitä, että tutkimuslaitosten tekemän vaikuttavuustutkimuksen lisäksi myös jokaisen toimijan itse tekemä vaikuttavuuden arviointi on tärkeää. Arviointiin voi hyödyntää olemassa olevia, valmiita lomakkeita tai muita mittareita tai luoda oman, jos sopivaa ei löydy. Tällä tavoin toiminnan vaikutukset tulevat kirjattua ja niistä voi tehdä johtopäätöksiä. Toki yksittäisten toimijoiden on hankala löytää resursseja laajamittaisen tutkimusaineiston keräämiseen, etenkin kun kohderyhmät ovat hevostoiminnassa pieniä, mutta kaikki vaikuttavuuden todentaminen vie alaa kuitenkin eteenpäin. Green Caren saralla tutkimuksia on jo ihan mukavasti tehty ja lisää tehdään – seuraavaksi onkin tehtävä töitä saadaksemme viesti luonto- ja eläinavusteisen toiminnan hyvinvointivaikutuksista ohjaaville tahoille, rahoittajille ja päättäjille!

Seminaarin materiaaleja löytyy osoitteesta http://www.gcfinland.fi/news/.

” Elän täysillä hetkessä, kuljen nauttien retkestä”

Tarja Karjalainen, 19.8.2015

Laulaa Elastinen kappaleessaan Naurava Kulkuri, on minulle kerrottu. Näin hevosen näkökulmasta tuohan on aivan itsestään selvä asia, miten muuten muka voisi elää, täh? Yllättäen ihmisolennoille asia ei useinkaan ole yhtä selkeä ja siitä sitten saattaa seurata erinäisiä muitakin umpisolmuja, angsteja ja kaikenkarvaisia peikkoja olkapäälle istumaan.

Jaa kukako minä olen ja millä krediiteillä tällaisia pohdiskelen? Olen ihan tavallinen suomalainen alkuasukas hevonen, siis suomenhevonen. Ammatikseni työskentelen ihmisen kaverina lasten ja nuorten parissa, hevosen virassa. Virallisemmin sanottuna toteutan sosiaalipedagogista hevostoimintaa, hah, ihminen on siihen ihan täydennyskoulutuksen käynyt näin viisaan päästessä vähemmällä, peruskoulun käyminen riittää. Persoonallahan kasvatustyötä tehdään, niin myös minä, rauhaa rakastava, mutta ehdottomasti reiluutta vaativa Vilperi. Niin Vilperi vastaa kuin sille ollaan ja palautehan tulee heti, tarpeen vaatiessa isoilla kirjaimilla huutomerkkien kera. Luonteenlujuuttakin toisinaan vaaditaan ja ilmaisutaitoja. Asialliset hommat hoidetaan, mutta tärkeää on osata myös rentoutumisen jalo taito. Aah, sopivan mutainen tai hiekkainen maa, kumarrus, romahdus, kierähdys ja toistetaan halutusti..

Jo meidän hevosten arkinen päivärytmi ja perustarpeista huolehtiminen edellyttää ihmiseltä pyllyn (ja loppujenkin ruumiinosien) nostamisen irti sängystä, penkistä tai missä se sattuukaan olemaan. Toiminta pitää vireessä sanotaan ja mitäpä ei näin uljaan atleettisen työmiehen eteen tekisi, etenkin kun työnsä jäljen näkee konkretisoituvan puhtaaseen talliin, kiiltävään hevosen kylkeen, pilkkeeseen turpaystävän silmäkulmassa ja lopulta varauksettoman luottamuksena sen ansainneisiin.

Meitä karvakorvia eivät eiliset erheet taikka huomiset huolet paljoa puristele. Sillä mennään mitä tilanne eteen heittää ja sen mukaan meiningit määrittyy. Työhöni kuuluu tuon peilaamisen ohella sen varmistaminen, että toveri tasamaantallaaja myös ymmärtää mitä, missä, miksi ja milloin. Työparini ihminen voi toimia tässä tulkkina jos elekieli ei riitä, kun vielä en ole rautalankaa oppinut kavioimaan. Tunteet joskus myllertävät ja havaittu on, että usein palaute omasta olemisesta ja tekemisestä on siedettävämpää vastaanottaa käsittelyyn kaviokansalaiselta kuin saman lajin edustajilta. Voisinpa hörähdellä olevani ihmisiksi olemisen taidon tuutori noin kaikessa yksinkertaisuudessaan.

Ihmisiksi oleminen helpottaa toisten kanssa puuhaamista noin ylipäätään. Tärkeää on ilmaista itseään (ymmärrettävästi) ja kuunnella kanssaeläjiään. Pointti, jonka nostaisin esiin on se, että ”puhua” voi sanattomastikin ja sekin merkkaa miten kommunikoi. Minä poika se en ainakaan virkistystoimintaani raittiissa ulkoilmassa keskeytä, ellei kohteliaisuuden ilmapiiri vallitse hakijan taholta. Tervehtiminen nyt on ihan vähintä ja korvan takanahan se naminami rapsutus paikka minulla on. Kohteliaisuuteen kuuluu myös läsnäoleminen tilanteessa muutenkin kuin ” elän, olen siis olemassa”-tasolla. Asioiden kokeminen, tekeminen ja uuden oppiminen on toki tärkeää, mutta ihmeellinen tarve ihmisolennoilla on hakea se kuu-ukko taivaalta, tietenkin vielä mahdollisimman nopeasti ja kun se ei tavallisilla tikkailla onnistu niin peppuroidaan ja ollaan niin maan perusteellisen pahalla päällä..

Ensin kun rakentaa askelma kerrallaan ne tikapuut niin homma helpottuisi hurjasti. Jokaisella askelmalla on oma ”kuunsa” tai saturnuksen rengas ja näistä se iso linnunradan kuviokin alkaa hahmottumaan. Joskus kuut ja renkaat piiloutuvat ja silloin täytyy tohtia tuumailla topakastikin tarvittavia toimenpiteitä. Toverina tuumailen, toisinaan tönäisten turvalla ja auttaen huomaamaan rosoreunan myös siinä ukkospilvessä. Hevoshommissa saavutetut etapit auttaa työparini sitten mukslauttamaan siihen itse kenenkin muuhun arkiseen touhuun ja päinvastoin. Olemisen sietämätön keveys juuri tässä ja nyt on yksi iso osa tätä tähtikarttaa ja kukapa muu siihen olisi parempi esikuva kuin Vilperi, joka elää aina hetkessä.

Työnkuvani on niin moniulotteinen, ettei sitä muutamiin lauseisiin pysty tiivistämään. Fyysisiäkin ponnisteluja suoritan haluttaessa, tarjoan temppuja, kuljen kuin kuninkaallinen tenavien/teinien talutuksessa ja rauhallisena ratsunakin toimin. Onpa selässäni voimisteltukin ja myös silmät suljettu lämpöisen poski kaulaani vasten vatsallaan selässäni maaten. Työnkuvani vaihtelee toiveiden ja tilanteiden mukaan, samat sapluunat eivät jokapojalle ja -tytölle passaa vaan ovat jokaiselle omanlaisensa. Vaatimattomasti voisin lausua olevani; ainakin kasvattaja, elämäntaidon tuutori, tunnekoulun opettaja, esikuva ja iso ystävä.

”Kun katsot maailmaa hevosen silmin, niin nähdä voit hetken kauneuden”, toteaa Vilperi kuulemaansa mukaillen

Yllättävien kohtaamisten kevät

Seija Okulov, 7.6.2015

Kesän tullessa me suomalaiset heräämme horroksesta – monessakin mielessä. Minua on siunattu tänä keväänä erikoisilla kohtaamisilla, jotka on syytä jakaa jäsenistölle. Jos ei muuten niin uskon vahvistukseksi.

Hallitus piti työpajaa Tampereen kylpylässä maaliskuun lopussa ja sen asiapuolta on valotettu yhdistyksen sivuilla toisaalla. Siinä sivussa tapahtui hallituksen puheenjohtajalle Ritvalle merkillinen episodi. Hän ja jokunen muukin meistä kävi asioimassa kylpylähotellin vastaanotossa ja hotellissa oli tietysti varattuna kokoustila yhdistyksen nimellä. Ja kuten kaikkialla tapahtuu, erikoinen sana ”sosiaalipedagoginen hevostoiminta” herätti tietysti huomiota. Vastaanoton mies oli sitten jossain välissä käynyt etsimässä omaehtoisesti ja ilmeisesti silkasta uteliaisuudesta verkosta tietoja yhdistyksestämme. Kun Ritva kävi tiskillä asioimassa, tämä mies oli puhjennut puhumaan ja todennut, että teette todella tärkeää työtä. Ja ollut selvästi liikuttunut! Olimme koko joukko aivan ihmeissämme, ja tietysti myönteisesti hämmentyneitä. Joku aivan ulkopuolinen oli antanut suoraa palautetta.

Tuosta episodista kului parisen viikkoa ja kävin Ypäjällä pitämässä siellä pyörivälle kurssille yhden päivän koulutusta. Takaisin tullessa junassa olin levittänyt eteeni koulutuksen papereita ja tarkastuksessa olevia projektitöitä, joiden kannessa oli otsikko ”sosiaalipedagoginen jotain”. Junaan taakseni tuli Tampereella nuori mies, joka kohta kääntyi puoleeni ja sanoi: ”anteeksi, mutta näin tuon sanan tuossa ja ajattelin kysyä, oletko jotenkin tekemisissä asian kanssa” Oho, ajattelin: joku tuntematon kiinnostuu meidän koulutuksesta. Kävi ilmi, että nuoren miehen vaimo, joka on opettaja, oli käynyt taannoin Ypäjällä koulutuksen joten mies tunsi asian. Meille kehkeytyi siinä oikein antoisa keskustelu. Mies tosin totesi olevansa ”kylmä insinööri” eikä ollut aiheen kanssa lähemmin tuttu, mutta totesi myös, että on vaimonsa kautta ymmärtänyt että toiminta on merkittävää.

Mitä näistä kohtaamisista voi päätellä? Ainakin sen, että tietoisuus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta leviää monenlaisten verkostojen kautta. Samoin sen, että aina kun laitamme esille sosiaalipedagogisen hevostoiminnan nimen – messuilla, kokouksissa, infotauluilla – se herättää huomiota. Ja silloin siihen kannattaa tarttua. Näistä kohtaamisista voisi myös päätellä, että toiminta näyttäytyy merkittävänä. Tämä erityisesti muistutukseksi niille, joilla usko tahtoo aika ajoin horjua – eli siis kaikille meille.

Vanha kansa tapasi sanoa ”ettei kahta ilman kolmatta”. Odottelen siis, missä seuraava sosiaalipedagoginen kohtaaminen tapahtuu. Aurinkoista ja innostavaa kesää kaikille jäsenillemme - kulkekaa silmät ja korvat avoinna!

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta - kuntouttavaa mutta ei kuntoutusta?

Maija Lipponen ja Heidi Kotilainen, 11.4.2015

Kuntien sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen avulla tuetaan henkilöitä, perheitä tai yhteisöjä, joilla on turvattomuutta tai toimintakyvyn ongelmia, vammaisia, kehitysvammaisia, vajaakuntoisia, päihdeongelmaisia ja vanhuksia. Toimenpiteinä ovat kuntouttavat sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, työ- ja toimintakeskusten palvelut, päihdehuollon kuntouttava toiminta, elintapoihin ja elinoloihin vaikuttaminen ja vanhustenhuolto.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen määritelmän mukaan ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi siis olla kuntouttavaa, mutta onko se kuntoutusta? Sosiaalihuoltolaki ei tunne tällaista sosiaalipalvelun muotoa kuin sosiaalipedagoginen hevostoiminta, toteaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Ratsastusterapia taas voi olla sosiaalipalvelua ja siten mukana kunnallisten kuntoutusmuotojen kilpailutuksissa.

Tuleeko sitten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tarjoajan tehdä ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Aville? Valvira edellyttää, että tuotettaessa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on yrittäjän tehtävä kirjallinen ilmoitus. Se tulee olla tehtynä ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset päivä- ja työtoiminta, ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut ja muut sosiaalihuollon avopalvelut.

Vastaus on: ei tarvitse tehdä, sillä Avin ja Valviran ylläpitämään Valveri– rekisteriin voi merkitä vain sosiaalipalveluja tuottavat yritykset. Tähän pätee sama Avin perustelu, että sosiaalipedagogista hevostoimintaa laki ei katso sosiaalipalveluksi. Mitä etua rekisteriin kuulumisesta sitten olisi? Aiemmin mainittu mahdollisuus osallistua kunnan hankkimien kuntouttavien sosiaalipalveluiden tarjouskilpailuun sekä arvolisäverotuksellinen hyöty. Arvonlisäverolain (1501/1993) 37 §:n mukaan sosiaalihuoltona myydyn palvelun tai tavaroiden myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Näin on myös yksityisen sosiaalipalveluiden tuottamisen kohdalla. Arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelun antajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen toimintakuntaan.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aseman vahvistamisessa riittää siis työnsarkaa niin tunnettavuuden lisäämisessä, vaikutusten arvioinnissa kuin siinä, että toiminta katsottaisi lain ja kunnan päättäjien silmissä kuntoutukseksi.

Resilienssi - taipuu, mutta ei taitu

Ritva Mickelsson, 6.3.2015

Meillä kaikilla on luontainen kyky selviytyä hyvin ja löytää sopeutumiskeinoja vaikeissakin tilanteissa. Tätä ”kykyä selviytyä” kutsutaan resilienssiksi. Resilienssin muodostavat nippu erilaisia käyttäytymis- ja ajattelumalleja sekä toimintatapoja, joita kaikkia voi kehittää edelleen. Sitä voisi ehkä kuvata sitkeydeksi, selviytymistaidoksi tai taidoksi palautua takapakeista. Ajatuksena on, että vahvistumme oppimalla vastoinkäymisistä. 
Myönteisten voimavarojen merkitys korostuu vaikeina aikoina. Myönteiset tunteet lisäävät sitkeyttä ja selviytymiskykyä ja toimivat eräänlaisina ”reset-nappuloina”, joilla pääsemme takaisin normaalitilaan (mm. myönteisyys kumoaa negatiivisten tunteiden aiheuttamat sydän-verisuoni vaikutukset). Kun harjoitellaan keinoja tulla toimeen väkevien tunteiden kanssa, selvitään paremmin myös elämän suurissa kriiseissä: myönteiset ajatukset, myönteinen toiminta ja toisten apu auttavat selviytymään. 
Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ovat läsnä ne tekijät, jotka korreloivat positiivisesti vahvan resilienssin kanssa: 

1. Kyky säädellä tunteitaan myös painetilanteissa

Tallilla hevosten kanssa toimiessa opitaan lukemaan sekä hevosta että itseä ja siten ennakoida mahdollisia emotionaalisesti vaikeita tilanteita. Opitaan välttämään tilanteita, joissa mennään paniikkiin ja vältetään tunnemyrskyt. Hevonen rauhoittaa. 

2. Impulssikontrolli 
Hevosen suuri koko sekä ”fight or flight” –ominaisuus edellyttävät kykyä kontrolloida omia impulsseja sekä tekee toiminnasta ennakoitavissa olevaa ja hallittua. Opitaan myös keskittymään asiaan ja sulkemaan mieli turhilta impulsseilta. 

3. Realistinen optimismi 
Talliyhteisön vaihtelevissa tilanteissa kehittyy kyky tarkastella hätkähdyttäviäkin tilanteita realistisesti myönteisessä valossa. Tätä kykyä tukee etenkin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan dialogisuus: asiat käsitellään keskustellen, yhteisiä kokemuksia jakaen ja yhteisymmärrystä luoden. Tätä voi tukea myös ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla, jossa asiat palastellaan pienemmiksi välitavoitteita asettaen. 

4. Kyky nähdä syy-seuraus-suhteita
Tallilla tapahtuvassa toiminnassa opitaan tarkastelemaan monipuolisesti. Jo pelkästään havainnoimalla hevosten laumakäyttäytymistä saadaan aikaan hyviä keskusteluja mm. vuorovaikutukseen liittyvistä syy-seuraus-säännöistä. 

5. Pystyvyys 
Talliympäristössä on sopivia tehtäviä ihan kaikille. Tämän myötä on mahdollista vahvistaa perusluottamuksen tunnetta sekä itseään että ympäristöään kohtaan. Pystyvyys luo uskoa omaan aikaansaamiskykyyn. 

6. Empaattisuus
Eläimet tukevat taitoa ja tahtoa asettua toisten asemaan ja tunnetiloihin ja sitä kautta ymmärtää muita. 

7. Uudelle altistuminen
Riskinotto, oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen lisäävät halua ja rohkeutta kokeilla uusia asioita, olla utelias ja edistää omaa henkilökohtaista ja ammatillista kasvua.


The greatest glory in living lies not in never falling, 
but in rising every time we fall. 
– Nelson Mandela -

Sosiaalihuoltolaki tulee – oletko valmis?

Seija Okulov

Uusittu sosiaalihuoltolaki astuu voimaan 1.4.2015. Sosiaali- ja terveysministeriö on järjestänyt lain muutoksesta laajan esittely- ja keskustelukierroksen eri paikkakunnilla ja pääsin osalliseksi asiasta Kuopiossa 5.-6.2. Joitakin kohtia uudistuneesta laista on syytä avata myös hevostoimijoille.

Ensinnäkin laissa on mielestäni – ja nyt nämä ovat vain minun omia tulkintojani sillä sosiaalityön taustalla, mistä on aikaa jo jokunen vuosi – kaksi oleellista ajatuksellista muutosta: laissa ehkäisevät toimenpiteet ovat vankasti etusijalla ja palvelujen tulisi entistä enemmän perustua asiakkaan yksilölliseen palveluntarpeen arviointiin. Palveluntarpeen arviointi tähtää siihen, että asiakkaan tarve pyritään täyttämään mahdollisimman normaalipalveluilla ja erityispalveluihin pitää olla todellakin erityinen tuen ja avun tarve. Esimerkiksi lastensuojeluasiakkaiden kohdalla palvelut on annettava niin, etteivät ne leimaa ja tee asiakkaasta ”erityistä” ja että palvelua pitää antaa riittävän ajoissa ennaltaehkäisemään painavampaa palvelun tarvetta. Tässä tietysti herää kysymys, että miten tämä lastensuojelussa voi olla mahdollista, kun se ei nytkään onnistu vaikka lastensuojelulaki vasta uudistettiin tätä ajatusta silmällä pitäen. Kunnissa resurssit tuskin tässäkään tilanteessa lisääntyvät.

Toinen mielestäni iso ajatuksellinen muutos on rakenteellisen sosiaalityön nostaminen esille lain soveltamisen ajatuksessa. Tarkoittaa, että asiakkaan elinpiirissä vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon palvelun tarvetta arvioitaessa. Esimerkiksi, asuuko henkilö syrjäseudulla missä ei ole naapureita tai muita tukiverkostoja tai onko paikkakunnalla vapaaehtoistoimintaa, joka voisi tulla asiakkaan avuksi. Tässä haetaan siis yhteisöllisyyden merkitystä ihmisen arkielämässä. Tullaan aika lähelle sosiaalipedagogiikan ajattelua!

Mitä laki tarkoittaa sosiaalipedagogisen hevostoimijan kannalta? Ainakin sitä, että nyt on syytä tehdä itsensä ja asiantuntemuksensa tunnetuksi omissa verkostoissa ja erityisesti siihen suuntaan, joka päättää ehkäisevien palvelujen hankinnasta. Tähän vaikuttaisi nyt olevan hyvä tilaus, kun palvelun tarpeen arvioinnissa tulisi huomioida myös kolmannen sektorin ja yleensä laajasti kaikki paikalliset palvelujen tarjoajat. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ei enää ole syytä olla vain lastensuojelun tai syrjäytyneiden nuorten ongelmien ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa, vaan sille löytyy soveltamisen paikkaa ehkäisevänä palveluna laajemminkin; esimerkkinä vaikka vanhusten päivätoiminta, päiväkotilapset tai kehitysvammaiset. Ja tässä voi mukana olla myös luontohoivan (Green Care) ajatus.

Lain tarkemmasta sisällöstä löytyy tietoa Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta www.stm.fi ja aivan etusivulla on linkki ”uusi sosiaalihuoltolaki”. Erittäin seikkaperäinen paperi on Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi, missä kohta kohdalta kerrotaan kunkin lainkohdan perusteet.