Blogitekstit 2023

25.2.2023         Ritva Mickelsson

Käsitteistä ja terminologiasta

Osallistuin tällä viikolla Instituutin järjestämään verkkokoulutukseen, jonka aiheena oli Yhdysvalloissa toteutettavan toiminnan käsitteiden ja terminologian päivitys. Tämä on ymmärrettävää, koska tilanne on aika lailla samankaltainen kuin meillä Suomessa: toimijoita on paljon ja lähtökohdat toiminnalle moninaiset. Tässä muutamia järjestöjä ja organisaatioita: International Society for Equitation Science, The ASPCA Right Horse Partner, CBEIP, HETI, American Hippotherapy Association, Inc., IAHAIO, CHA, Equitopia Center, The Homes for Horses Coalition ja PATH International.


Käsitteiden ja terminologian päivitystä

Taustaa: 
Institute for Human-Animal Connection, joka on osa Denver:n yliopistoa, tarjoaa täydennyskoulutusta hyvinvointi- ja koulutusalan ammattilaisille. Instituutin tavoitteena on mm. lisätä tietoa ja kehittää toimintatapoja, jotka liittyvät ihmisen ja eläimen vuorovaikutukseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Instituutin toiminnassa korostuu innovatiivinen ja eettinen tutkimus ja monipuolinen koulutustarjonta. Osa koulutuksista voidaan suorittaa kokonaan verkossa (esim. Humane Education Practitioner Certificate), mutta osa edellyttää myös muutaman kerran lähiopetukseen osallistumista (esim. Equine-assisted Mental Health Practitioner Certificate, joka on kymmenen kuukautta kestävä monimuotokoulutus). Paikka on sama, jossa vierailimme yhdistyksemme opintomatkalla vuonna 2017.


Hevosavusteisen ammatillisen toiminnan luokittelu

Hevosavusteinen toiminta jaetaan kolmeen ryhmään palveluntarjoajan pohjakoulutuksen mukaan. Ensimmäiset kaksi ryhmää ovat hyvinvointialan ammattilaisille. Yhdysvalloissa terapia, jota toteutetaan vuorovaikutuksessa hevosen kanssa, on aina ns. health care treatment, eli edellyttää palvelua toteuttavalta vankan koulutuksen kyseiseen terapiaan.  Kolmas ryhmä liittyy oppimiseen (esim. oppilaitokset ja organisaatiot).

Fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia hevosen kanssa toteutettuna:
Hevosen liike toimii terapeuttisena välineenä fysioterapiassa, toimintaterapiassa ja puheterapiassa. Toiminnalle on kirjattu parhaiden käytänteiden laatukriteerit. Palveluntuottajille myöntää toimintaluvan riippumaton toimikunta. Hevosen työroolina on pääsääntöisesti kantaa asiasta selässä, mutta toiminta voi sisältää myös maasta työskentelyä. Huomattavaa on, että terapiaa ei ole ns. hippoterapia: terapiasta voidaan puhua vain silloin, kun toiminta on fysio-, toiminta- tai puheterapiaa, jossa hevosen läsnäolo ja vuorovaikutus eskaloi tavoitteiden saavuttamista.  

Psykoterapia:
Hevosen vuorovaikutus tai hevosen hoitaminen ei ole oma erillinen interventio, vaan se on osa psykoterapian toteuttamista. Toiminnalle on asetettu kansalliset vaatimukset ja riippumaton toimikunta, joka myöntää toimintaluvat palveluntuottajille. Asiakas työskentelee hevosen kanssa yleensä maasta käsin, mutta ratsautuminen on myös mahdollista.

Oppiminen:
Oppimiseen liittyvä toiminta, jossa hevonen on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, luokitellaan kolmeen ryhmään: a) koulukontekstin tarjoama oppiminen (erityisopetus, oppiminen), b) työyhteisöihin liittyvä oppiminen (ryhmäytyminen, johtamistaidot) ja c) yksilön itsensä kehittäminen (ihmisenä kasvaminen, hyvinvointi (mm. arjen taidot, life coaching, henkinen kehitys). Hevosen kanssa työskennellään vuorovaikutuksessa pääasiassa maasta käsin, mutta asiakas voi myös olla ratsailla.


Muuta hevostoimintaa

Hevosalalla on monia palveluita, joten niiden erottaminen toisistaan on tärkeää. Adaptiivinen (terapeuttinen) ratsastus ja hevostaito: (mm. alkeistason ratsastus, ajaminen ja vikellys, sekä yleinen hevostaito) kuuluvat pikemminkin hevosalan palveluihin kuin ensisijaisesti ihmisten hyvinvointipalveluiksi. Ne ovat siis asiakkaan kykyjen mukaista ratsastus- ja hevostaitotoimintaa. Niiden tuottamiseksi ei edellytetä tiettyä ammatillista erityistutkintoa eivätkä ne kuulu hyvinvointipalveluihin. Hevonen toimii näiden palveluiden parissa esim. tyypillisessä ratsastustuntitoiminnassa.


Käsitteet selkeiksi

Käsitteet on selkiytettävä, koska usein hevosavusteiset palvelut linkitetään yhteen. Tällä ei tarkoiteta, etteivätkö ne olisi samanarvoisia, vaan niitä kohdennetaan asiakkaalle tarpeen ja kykyjen mukaan. Toiminta, jossa ihmisen hyvinvointi- tai oppiminen on toiminnan kohde (hevosavusteinen ammatillinen toiminta), hevonen on mukana, mutta osana esim. asiakkaan saamaa psykoterapiaa tai erityistä tukea. Muissa hevosalan palveluissa hevonen on keskiössä. Tavoitteena on erottaa hevosalan tarjoama virkistys- ja harrastustoiminta niistä palveluista, jotka ovat sertifioitujen ammattilaisten toteuttamia hyvinvointia ja oppimista tukevia palveluita.

Hevosavusteisissa ihmisen hyvinvointipalveluissa on käytettävä ns. terapia-ensin-käsitteitä. Tällä tarkoitetaan, että ensin nimetään asiakkaan saama terapia, jota täydennetään hevosiin liittyvällä määreellä (esim. psykoterapia hyödyntäen hevosen vuorovaikutusta). Hevosavusteisissa oppimista tukevissa palveluissa mainitaan, mihin kolmesta kategoriasta palvelu sijoittuu[1].  Muuta hevosalan toimintaa sisältävät adaptiivinen ja terapeuttinen ratsastus ovat termejä, joita voidaan käyttää vaihtelevasti.

Käsitteiden ja toiminnan selkiyttämiseksi on tärkeää, että seuraavien termien käyttö loppuu: equine therapy, equine-assisted activities and therapies, equine-assisted therapy, equestrian therapy, hippotherapist, hippotherapy clinic or program, horse therapy, horseback riding therapy, and therapy riding.

[1] Meillä Suomessa tämä voisi olla esim. erityisopetusta hevostoimintaintervention tukemana.

Luennoitsija
Nina Ekholm Fry, Director of Equine programs, Chief Editor of the HETI Journal
Nina.ekholm-fry(at)du.edu
www.du.edu/ihac
University of Denver / Institute for Human-Animal Connection

Lähteitä:19.2.2023         Seija Okulov

Hevoset SOTE-palveluihin mukaan 


Hyvinvointialueet ovat aloittaneet kuluvan vuoden alussa eri puolilla maata hyvinkin erilaisissa lähtötilanteissa. Kokemuksia organisaatoista ja niiden toiminnasta ei vielä ole, joten kaikella ennen kokeilemattomalla on nyt tilaisuutensa. Joissakin maakuntalehdissä julkaistiin helmikuun alussa STT:n artikkeli (kirjoittaja Janita Virtanen) siitä, miten päättäjät tuntevat luonto- ja eläinavusteisia toimintoja vielä heikosti ja miten niillä olisi mahdollisuutensa. Artikkelissa korostettiin erityisesti sitä, miten tieto eläinten käytöstä kuntoutuksessa tulisi valjastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja miksi. Artikkelin asiantuntijoina puhuivat Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkija Elina Vehmasto ja terveystieteiden tohtori Varpu Weins.

Kuopion yliopistosta (myöhemmin Itä-Suomen yliopisto) vuonna 2003 liikkeelle lähtenyt sosiaalipedagogiseen orientaatioon perustuva hevostoiminnan täydennyskoulutus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille on sittemmin laajentunut muuallekin. Koulutuksen on käynyt jo lähes tuhat alan ammattilaista eri puolilla Suomea. Näiden kahdenkymmenen vuoden aikana koulutuksessa on tehty lukuisia käytännön työn opinnäyteraportteja, joissa hevos- ja luontoavusteisuuden vaikuttavuus erilaisten asiakasryhmien kanssa on osoitettu. Myös tieteellinen tutkimus asiasta vahvistaa kiistatta samaa. Aivan vasta tarkastettiin Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja Ritva Mickelssonin väitöskirja hevosten vaikutuksesta lasten oppimiseen (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/352403 ). Aiheesta on tekeillä kaksi muutakin akateemista väitöskirjaa, joten tutkimustietoa ja tieteellistä näyttöä aiheesta on.

Hevosavusteisuus on jo melko tuttua terveydenhuollossa päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntouttamisessa. Hevosia on käytetty onnistuneesti myös sosiaalityössä päihdeongelmaisten, ikääntyneiden ja mielenterveysasiakkaiden sosiaaliseen kuntouttamiseen takaisin normaalielämään. Sosiaalityössä hevonen on väline saada kontakti sellaiseenkin asiakkaaseen, jolle asioista puhuminen on haastavaa.  Hevosten kanssa toimittaessa keskustelu sujuu rennommin ja luontevammin kuin toimistoympäristössä.  Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteet sopivat täydellisesti aikuissosiaalityön tavoitteisiin. Niitä ovat muun muassa asiakkaan sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistaminen, syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja osallisuus. Sosiaalityö tarvitsee sitä paitsi toimintamuotoja, jotka tuovat sen ulos toimistoista sinne missä asiakkaiden arki on.

Olen samaa mieltä artikkelin huomiosta, että terveys- ja myös sosiaalipalvelut voisivat hyödyntää hevosten kanssa tehtävää toimintaa enemmän ja myös Kelan tulisi vihdoin tämä hyväksyä oikeaksi, vaikuttavaksi toiminnaksi. Palveluntuottajalla on aina perusammattitaito ja –tutkinto, johon hevososaaminen kiinnittyy. Hevosavusteinen palvelu ei ole enää mitään puuhastelua. Uusilla hyvinvointialueilla voitaisiinkin nyt terästäytyä hankkimaan tämän tyyppisiä palveluja kilpailutuksilla, koska palvelun tarjoajia meillä löytyy jokaiselta hyvinvointialueelta. Uhkana on tässäkin se, että toimintamuoto kaatuu resurssien eli rahan puutteeseen. Tästäkin huolimatta hevostoimijoiden kannattaa juuri nyt rummuttaa asiaansa omalla alueellaan. Hyvinvointialueiden rakenteet ovat erilaisia, joten kannattaa ottaa selvää ja kontaktoida oman hyvinvointialueen niiden palveluiden vastuuhenkilöitä, joissa omaa hevostoimintaa voisi toteuttaa. Kannattaa myös koota yrittäjä/toimijaryhmiä, koska synergia ja yhdessä tekeminen on aina näkyvämpää.28.1.2023 

Yhdistys on jakanut koulutustukea jäsenilleen

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. myönsi aktiivisille SPHT-ohjaajille tukea lisäkouluttautumiseen.

Ohjaaja voi anoa tukea koulutuspäiviin, alan kirjallisuuden hankintaan ym. ammattitaitoa ylläpitävään tai kehittävään (maksulliseen) toimintaan. Seuraavassa koulutustukea v 2022 saaneiden kokemuksia:


Kiitos saamastani koulutustuesta. 

Osallistuin Katariina Kaartinen Alongin kurssille Vahvista tunnetaitoja. Kurssipäivä oli kaunis syyskuun päivä ja paikkana ihana, lämminhenkinen Päivin talli. Siis mitä mahtavimmat puitteet perehtyä hevosten ja ihmisten tunteiden maailmaan. Työssäni pääsen päivittäin toteamaan hevosten kyvyn herättää tunteita. Hevosten kanssa tunteita on myös turvallista lähteä tutkimaan. Katariinan kurssilla saimme mielenkiintoista teoriatietoa, kävimme antoisia keskusteluja sekä lopuksi pääsimme vielä käytännössä tutkailemaan tunteita niin keskenämme kuin myös hevosten kanssa.

Työskentely hevosten ja tunteiden parissa jatkuu. Kevään aikana pitäisi saada valmiiksi psykoterapeuttikoulutuksen lopputyö – ja mikä muukaan aiheena kuin Hevonen tunteiden tulkkina    

Riikka LamminenKiitos yhdistykselle saamastani koulutustuesta.

Osallistuin kesällä 2022 Italiassa Padovan yliopistossa järjestettyyn kolmen viikon mittaiseen Green4C (green for care) kesäkouluun, mikä liittyi vahvasti green careen ja luonnollisesti siis myös eläinavusteisuuteen ja sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.

Olin koulutuksessa ainoa osallistuja, joka teki eläinavusteista työtä, muut osallistujat 17 hlöä ympäri maailman olivat metsä&luonto alan opiskelijoita ja ammattilaisia.

Auliisti kerroin eläinavusteisesta työstäni ja sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta aktiivisille ja kiinnostuneille kuuntelijoille. Erityisesti jäi mieleeni se, miten talllin ja luontoympäristön hyvää tekevät mikrobit vahvistavat lastenkin fyysistä terveyttä.

Samaiseen kesäkouluun liittyen kävin tutustumassa marraskuussa Ruotsissa Humlamaden nimiseen hevostilaan. He ovat olleet mukana eläin-ja luontoavusteisen uupumushoidon tutkimuksessa erittäin hyvin tutkimustuloksin. Tulokset kylläkin julkistetaan vasta  nyt joulukuussa, tämä tietoni on keskusteluin käytyä tutkijan, toimijan sekä tutkimuksessa mukana olleen asiakkaan kanssa.

Kyllä meillä on kuulkaa upeat mahdollisuudet eläin-ja luontoavusteisesti vaikka mihin 

Ulla HukkaKiitos saamastani koulutustuesta!

Olen uuden ja vanhan välissä: ensimmäinen hevoseni, yli 10 vuotta asiakastyössä rinnallani ollut hevonen siirtyy eläkkeelle ja uusi hevoseni aloittelee kasvamistaan asiakastyöhön. Jotta voin taata turvallisia asiakastilanteita, olen hyödyntänyt kouluttamisessa ammattilaisen apua. Koulutustuella olen siis saanut ohjausta tulevan asiakashevoseni kouluttamiseen hevostenkouluttajalta. Tuntuu turvalliselta, kun vaihe vaiheelta hevonen oppii jo alun alkaen erilaiset tilanteet niin kuin asiakastilanteissa minun ohjauksessa tulee osata. Lisäksi olen hankkinut kirjallisuutta, sillä on ilahduttavaa miten uutta tietoa ja sitä kauan ja edelleenkin kaivattua tutkimustietoa saadaan lisää!

Heidi Kotilainen

Kiitos yhdistykselle saamastani koulutustuesta, vammaisalan ammattitutkinnon suorittamiseen!

Teen suurimmaksi osaksi tällä hetkellä SPHT toimintaa kehitysvammaisten kanssa. Ja tämä koulutus toi valtavasti lisä osaamista edellisten lisäksi. Kiitos 

Sanna Koski 

Kiitos saamastani koulutustuesta! 

Minä osallistuin Harjun Oppimiskeskuksessa järjestetylle vanhojen hevosajoneuvojen kunnostuskurssille. Jatkossa päästään ajelemaan asiakkaiden kanssa myös vanhoilla ajopeleillä sekä mahdollisesti myös kunnostamaan niitä yhdessä. Suunnitteilla on myös pieni hevosajoneuvonäyttely tallillamme tulevana kesänä. 

Anna Mennola