Kuinka saat Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®) -nimikkeen?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-nimistä palvelua myydään tällä hetkellä varsin villisti osana hevospalveluita. Kaikilla palvelun tarjoajilla ei ole tuotteen nimen mukaista osaamista sosiaalipedagogiikasta ja tämä saattaa johtaa palvelun ostajia harhaan. Myöntämällä tavara/yhteisömerkkiin liittyvän ohjaajanimikkeen Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry pyrkii turvaamaan laadukkaan ja valvotun sosiaalipedagogisen hevostoimintapalvelun sen asiakkaille. Nimike tuo esille ne ammattihenkilöt, joilla on tehtävään vaadittava sekä pohja- että täydennyskoulutus.

Perusperiaate on se, että nimikettä käyttävän henkilön tulee olla SEKÄ yhdistyksen jäsen ETTÄ omata riittävä koulutus. Koulutusta koskevat kriteerit ovat yhdistyksen hallituksessa työn alla ja ne julkaistaan tällä sivustolla kevään 2018 aikana.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä kuka vain, mutta yhdistys markkinoi ja tuo esille verkkosivuillaan vain ne nimikkeen saaneet jäsenet, joiden taustatiedot mahdollistavat tämän.

KUN HAET JÄSENEKSI-SIVULLA Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®) -nimikettä, huolehdithan että hakemuksessa on tarpeelliset liitteet, joiden perusteella nimikkeen myöntäminen voidaan tehdä. Hallitus ei käsittele vaillinaisia hakemuksia.

Koulutukset jotka mahdollistavat nimikkeen myöntämisen suoraan, ovat laajudeltaan 25 op JA sitoutuneet samanlaisiin opiskelijoiden valintakriteereihin JA ne järjestetään yliopistoyhteistyössä (perusteluna Patentti- ja rekisterihallituksen hakemus nimikeestä ja päätös). Tällaisia koulutuksia ovat:

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-täydennyskoulutus 25 op (Ypäjän hevosopisto/Turun yliopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto/Itä-Suomen yliopisto). Etelä-Pohjanmaan opiston sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen osalta selvitys on parhaillaan (helmikuu 2018) kesken.

Muiden soveltuvien koulutusten osalta hallitus arvioi hakemusta käsitellessään koulutuksen soveltuvuuden ja sen antaman valmiuden sosiaalipedagogiseen hevostoimintaohjaukseen.


Nimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja SPHT ® saavat käyttää


A) ne yhdistyksen jäsenet, jotka hallitus on ennen 1.1.2016 hyväksynyt jäseniksi ja joiden tiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta

  • jäseneksihyväksymisen yhteydessä jäsenyyden ehtona oleva koulutusedellytys on tarkistettu ja se on yhdenmukainen PRH:n rekisteröintipäätöksessä mainittujen koulutus- ja palveluluokkien kanssa


B) jäseneksi 1.1.2016 jälkeen hakevat/hakeneet henkilöt: Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta siten kuin yhdistyksen voimassa olevissa säännöissä sanotaan.
  • Jäseneksi ottamisen yhteydessä tarkistetaan, että henkilö täyttää nimikkeen käytöstä edellytettävät vaatimukset eli koulutustaustan (sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai nuoriso/vapaa-ajan alan tutkinto) ja vaaditut sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot (vähintään 10 op). Sosiaalipedagogiikan tuntemus on voitu hankkia sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksessa tai se on hankittu muilla sosiaalipedagogiikan opinnoilla joko jossakin tutkinnossa tai erillisinä opintoina; kokonaismäärän tulee olla edellä mainittu 10 op.
  • Tässä kohdin hallitus voi harkita sosiaalipedagogiikan osaamisen hyväksilukemista myös käytännön toiminnassa (esim. opetustehtävät) kunhan osaaminen on hyväksyttävissä siinä laajuudessa kuin jäseneksi hyväksymisperusteissa mainitaan.


C) Mahdolliset erityistapaukset ja soveltamien nimikettä myönnettäessä:
  • Ulkomailla hankittu osaaminen tulee voida ottaa huomioon nimikettä myönnettäessä. Muu kuin Suomessa hankittu koulutus tai käytännön osaaminen on aina tarkistettava erikseen tapauskohtaisesti ja päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus. Jäsenyyden/nimikkeen hakijan on annettava käsittelyä varten riittävä selvitys tiedoista, joihin hakemuksensa perustaa. Tarvittaessa nimikkeen myöntämisessä käytetään sosiaalipedagogiikan 10 op:n lisäksi samoja kriteereitä kuin täydennyskoulutuksen valinnassa: sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai nuoriso/vapaa-ajan alan pohjakoulutus vähintään ns. vanha opistotasoinen tutkinto, soveltuva työkokemus vähintään 3 vuotta ja riittävät hevosmiestaidot".

Ohjaajanimikkeen tarkemmista perusteista tietoja antaa yhdistyksen puolesta Seija Okulov (seija.okulov@uef.fi, seijaokulov@gmail.com) - älä siis kysy niitä jäsensihteeriltä!